Bemaling — Den rundmassive Tinfigur

Fab­rika­tio­nen af tin­fig­ur­er havde primært været kon­cen­tr­ert omkring Nürn­berg indtil 1872 hvor Georg Heyde fra Dres­den fik Licens til at fab­rikere tinfigurer. 

Han frem­stillede blandt andet flere serier af runde fig­ur­er i fuld­met­al tin-bly leg­ering i 43 mm omfat­tende alt fra romerske legionær­er, tysk infan­teri til ind­fødte amerikanske indi­anere — og der med var grun­den lagt for de rund­mas­sive fig­ur­er som vi kender i dag.

Efter 2 ver­den­skrig er der kom­met flere nye mate­ri­aler til som plasik og resin, som mange af fig­ur­erne idag støbes af.

   

Fra de første fig­ur­er med få detal­jer der skulle bemales

 

 

 

Til de idag ofte utrolig detal­jerige modeller

 

Med de rund­mas­sive fig­ur­er opstår der en helt ny til­gang til bema­l­ing af fig­ur­er idet man nu skal til at forholde sig til at male en fig­ur som er i 3D, hvor de flade fig­ur­er jo kun er i 2D.

Uanset om man er øvet eller nyb­eg­y­n­der så vil man altid bruge lidt — eller meget — tid p at plan­lægge hvor­dan man skal gribe den enkelte mod­el an.

 

Mange af Sel­sk­a­bets medlem­mer har stor viden og erfar­ing inden­for mod­el­ler­ing og bema­l­ing og gen­nem tiden har flere medlem­mer val­gt at dele denne viden med Sel­sk­a­bets øvrige medlem­mer gen­nem artik­ler i sel­sk­a­bets tidsskrift. De føl­gende links inde­hold­er eksem­pler herpå:

Om bema­l­ing af rund­mas­sive fig­ur­er af Niels Boesgaard
Om bema­l­ing af ansigter af Peter Thrane
Om bema­l­ing af Heste