Boganmeldelse: Den røde brænding

Anmeldt af Simon Bering Papousek

Dan­sk ind­sats i Nor­mandi­et 1944

Ny bog fortæller om den danske ind­sats før, under og efter D‑dag.

Inden for det sen­este års tid er der udkom­met en stribe bøger omhan­dlende danskeres bidrag til den vestal­lierede ind­sats under Anden Ver­den­skrig. Det drejer sig blandt andet om ”Med vinger og våben” af Susanne Feier­skov (Gylden­dal, 2018), ”For Dan­marks fri­hed” af Mikkel Plan­nthin (Tur­bine, 2018) samt de to bøger om William S. Knud­sen, hen­holdsvise ”One Dol­lar Man” af Ole Søn­nich­sen (Lind­hardt og Ringhof/Storyhouse, 2019) og ”Big Bill” af Mar­tin Lund (Haase, 2019). Endelig skal nævnes denne bog: ”Den røde brænd­ing” af Jakob Tøtrup Kjærs­gaard (Tur­bine, 2019).

Over 6.000 danske krigsse­jlere hjalp de allierede under Anden Verdenskrig.

Kjærs­gaards bog adskiller sig en smule fra de øvrige titler, idet den udelukkende beskæftiger sig med dan­sk ind­sats under inva­sio­nen af Nor­mandi­et i 1944, Oper­a­tion Over­lord. I forordet kan læs­es, at ”for­målet med denne bog er at give læseren et over­skueligt og rigt illus­tr­eret billede af den danske ind­sats før, under og efter D‑dag, d. 6. juni 1944” (s. 9). For­målet opfyldes ved at give de danskere delt­agere en stemme gen­nem deres egne beretninger og brevene hjem.

Bogen beg­y­n­der med den 9. april, hvor Dan­mark som bek­endt blev besat af tyskerne og dermed trådte aktivt ind i ver­den­skri­gen. Danske søfolk, der opholdt sig på danske skibe i inter­na­tionale havne, fik mulighe­den for at fort­sætte som sømand (matros, kap­ta­jn, skip­per mv.), dog under andet (allieret) flag end Dan­nebrog. Det val­gte en stor del, og således ind­skrev de danske søfolk sig som aktive i den alliere­des ind­sats forholdsvist tidligt i kri­gen. De danske søfolk – krigsse­jlerne – kom hur­tigt i ilden, og således beskriv­er bogen deres delt­agelse i evakuerin­gen fra Dunkirk i 1940 og den fejl­slagne oper­a­tion ved Dieppe i 1942.

Den 29. august 1943 udvikledes sit­u­a­tio­nen sig drama­tisk for Dan­mark, idet Augusto­prøret gjorde op med den tyske besæt­telses­magt, og Dan­mark tog en folke­lig og poli­tisk drejn­ing og blev mere udtalt i sin mod­stand mod tyskerne. Dette fik krigsse­jlerne at mærke, idet de hen i mod slut­nin­gen af året, nu kunne sejle under Dan­nebrog igen.

Med kri­gens vendepunk­ter på Øst­fron­ten, Nordafri­ka og det vestal­lierede fod­fæste på det sydeu­ropæiske fast­land indledtes for­bere­delserne til den længe vent­ede anden front. Her bidrog krigsse­jlerne til inva­sion­sstyrken, lige­som der også var danskere i amerikan­sk uni­form, og som befandt sig i landgangs­bå­dene den 6. juni og i fly­ene som fald­skærmssol­dat. Her­til skal ikke glemmes de pilot­er som bidrog i deres jagerfly.

Det lad­er til, at der var flere danskere ombord på skibene end der var på land­jor­den og i luften. Men Dan­mark var repræsen­teret i alle tre værn, og denne bog opfylder således sit for­mål som beskrevet i forordet.

Det er særde­les detal­jeret bog med en flot billed­side, der akkom­pag­ner­er den fængslende fortælling. Det skal sam­tidig bemærkes, at der skulle gå 70 år før Dan­mark offi­cielt blev anerk­endt for ind­sat­sen ved inva­sio­nen. Dog rejstes der en stat­ue til ære for de danske krigsse­jlere i 1984, men den offi­cielle anerk­endelse lod alt­så vente på sig. Den nævnte stat­ue af den danske sømand, der i sin frakke og kikkert spe­jder ud over horison­ten, står i dag ved en af hov­ed­ve­jene, der led­er ned til Utah-stranden.

Bogen fun­ger­er både som et bidrag til forståelsen af den danske, vestal­lierede ind­sats under Anden Ver­den­skrig såv­el som en bog om D‑dag og skal anbe­fales af dem, som har disse to emn­er som sit speciale.

Jakob Tøtrup Kjærs­gaard: Den røde brænd­ing. Danske beretninger fra D‑dag og inva­sio­nen i Nor­mandi­et 1944. For­laget Tur­bine. 326 sider; rigt illus­tr­eret. Pris 300 kr.