Boganmeldelse: Det Tredje Rige på frimærker

Af Simon Bering Papousek

Ny bog om den nazis­tiske pro­pa­gan­da og selv­forståelse på frimærk­er anbe­fales på det varmeste.

Ifølge Aris­tote­les vil ”folk kun over­be­vis­es, når de præsen­teres for et logisk bud­skab, som berør­er dem emo­tionelt, fra nogen, de opfat­ter som tro­værdi­ge” (se side 12). Således præsen­ter­er den norske his­torik­er Kim Hjar­dar begre­bet pro­pa­gan­da og hvorledes dette har været benyt­tet gen­nem tiden. Hjar­dars bog Hilsen fra Hitler beskriv­er, hvor­dan den nazis­tiske pro­pa­gan­da og selv­forståelse kom til udtryk på de små mærk­er, som er gen­stand for megen spot og spe, men også fas­ci­na­tion, nem­lig: Frimærk­er. Her vil læseren, som abso­lut ikke gider frimærke­sam­linger og fir­blokark og førs­teud­givelser nok bladre videre til næste artikel. Men her skal indled­ningsvist lyde en anbe­fal­ing til at give denne bog (og anmeldelse!) en chance. Uanset om man er filatelist eller forhold­er sig pas­siv til frimærk­er, så er denne bog en ret god og ny måde at anskue og forstå Det Tred­je Rige på.

Motiverne på nazisternes frimærker var ofte portrætter af Det Tredje Riges stærke mænd, men også bygningsværker portrætteredes. Illustration: Arpin Philately

Motiverne på nazis­ternes frimærk­er var ofte portræt­ter af Det Tred­je Riges stærke mænd, men også bygn­ingsværk­er portræt­tere­des. Illus­tra­tion: Arpin Philately

Bogen er disponeret således, at det nazis­tiske regimes his­to­rie fortælles kro­nol­o­gisk, fra den spæde start i Ølhaller og ved optø­jer, til den langt mere strøm­linet og stramt dis­ci­plineret orden gen­nem 1930’erne, og helt frem til den abso­lutte afs­lut­ning i Berlin i 1945. Fra mag­tovertagelsen i 1933 og frem til regimets kol­laps 12 år senere, akkom­pag­neres af frimærker.

De første mærk­er blev trykt som led i poli­tisk sam­men­hæng, som en art klis­ter­mærke eller stick­er, der kunne erhverves og sættes på sit brev for at vise sin støtte, både som poli­tisk engageret væl­ger og økonomisk.  Det naturlige højdepunkt kom i 1933. Da nazis­terne fejede først den poli­tiske mod­stand til side, dernæst den folke­lige, blev mærk­erne mere genk­endelige som frimærk­er som de fleste kender dem. De kom i forskel­lige stør­relser, værdier og farv­er. Motiverne var enten portræt­ter af Det Tred­je Riges stærke mænd, men også bygn­ingsværk­er portræt­tere­des, lige­som sol­dater der strides i kugleregn med hånd­granater i næverne eller mere sofistik­eret opadgående svasti­ka-sole over borge og det stolte Tysk­land. Den får på alle tangenter.

Bogen er ikke kun baseret på frimærk­ernes kun­st­ner­iske udførelse, udvikling og udseende, herun­der de respek­tive kunstneres/gravørers bag­grund. Andre dele i den nazis­tiske pro­pa­gan­damask­ine bliv­er også beskrevet – plakatkun­st, film, arkitek­tur og andre ele­menter, hvor den nazis­tiske ide­alver­den kunne komme til udryk får plads i denne meget vel­skrevede og godt illus­tr­erede bog. Det er en meget god måde at fortælle om den del af his­to­rien på, uden at det går hen og bliv­er en bog om antallet af hakker, stem­pler og andet, som er nogle af filatelis­tens fix­punk­ter. Der bliv­er end­da plads til et ret spøjst kapi­tel om mod­pro­pa­gan­da. Her iværk­sat­te engelske og amerikanske frimær­ketrykkere og –kun­st­nere falske frimærk­er, med skjulte motiv­er og besked­er i frimærk­er, der umid­del­bart så orig­i­nale ud. Her fortælles også om en større oper­a­tion fra de alliere­des side — Oper­a­tion Corn­flakes. En af ind­sat­serne i den oper­a­tion var at bombe et post­tog og efter­føl­gende dumpe 98.000 breve med pro­pa­gan­dis­tisk ind­hold ned omkring toget. Hen­sigten var, at det tyske postvæsen efter­føl­gende ville sam­le alle disse breve op og sørge for at de blev fordelt i riget. Det ville ikke kun tildele postvæsenet en fuld­stændig nyttes­løs opgave, men også at få mod­tagerne af brevene til at tænke over ind­hold­et. En på flere måder ret uskadelig krigs­førelse. Hvis man alt­så ser bort fra post­to­gets ofre. 

Hilsen fra Hitler er en anderledes fortælling om Det Tred­je Rige og fun­ger­er fint som sup­ple­ment til andre bøger om den side af regimet og kri­gen, som eksem­pelvis Ander Rydell’s Bog­tyvene (Infor­ma­tions For­lag, 2015). Den anbe­fales hermed på det varmeste.

Kim Hjar­dar. Hilsen fra Hitler. Frimærk­er som pro­pa­gan­da i Det Tred­je Rige. For­laget Tur­bine. 2019. 252 sider. Rigt illus­tr­eret. Pris: 300 kr.