Boganmeldelse: Nedstyrtet fly på Mandø

Anmeldt af Simon Bering Papousek

I slut­nin­gen af august 1943 vendte den engelske bombe­mask­ine Hal­i­fax V DK261 hjem fra et natligt bom­be­togt over Berlin. Hjemve­jen gik over den syd­vestlige del af Dan­mark. Som en del af ruti­nen smed de ”win­dow” ud – sølvstrim­ler for at narre de tyske radaran­læg – omkring Ribe, da de plud­seligt blev angre­bet af en af det tyske Luft­waffes nat­jagere. Halifax’en blev ramt adskil­lige gange og besæt­nin­gen måtte for­lade fly­et for at red­de livet. Med und­tagelse af agter­skyt­ten, som var død under angre­bet fra nat­jageren, kast­ede den øvrige 7 mand store besæt­ning sig ud over Mandø. De dalede ned i mør­ket og land­ede i vand­kan­ten til Mandø – enkelte klarede skærene og kunne selv vade det sid­ste stykke i land, andre måtte hentes da deres fald­skærm ikke fold­ede sig ud rigtigt. De over­levende – 4 mand i alt – blev fun­det af danske Mandø-boere, som skjulte piloterne. Og det er denne fortælling som er omdrejn­ingspunk­tet i bogen ”Mandø og Halifaxen”.

Hal­i­fax-fly­et blev anvendt af britiske Roy­al Air Force som bombe- og mineudlægn­ings­fly under Anden Verdenskrig

Bogen er skrevet af jour­nal­is­ten Lars Bor­berg og Søren Flen­st­ed, som blandt andet står bag sitet Air­war Over Den­mark (flensted.eu.com).

Bogen er en skøn­som bland­ing af erindringer, breve, lokalhis­to­rie, fly­krigshis­to­rie og besæt­telses­tid­shis­to­rie, som bliv­er for­t­alt på både dan­sk og engel­sk. Bogen er disponeret sådan, at den danske tekst efter­følges af en engel­sk tekst, mens billedtek­sterne nogle gange er på både dan­sk og engel­sk, andre gange optræder den kun på dan­sk. Størst­ede­len af tek­sten er afskrift fra de breve som de nød­st­edte pilot­er og deres danske red­ningsmænd skrev til hinan­den, men der er også blevet plads til anek­dot­er om dåb­skjol­er og en dan­sk skip­pers møde med SS.

Det forekom­mer en smule rodet, selvom his­to­rien som sådan er inter­es­sant nok. Men hvorvidt der reelt er nok kød på his­to­rien alene til at fylde blot det halve antal sider, er en smule tvivl­somt. Det hjælper heller ikke, at der er ind­ført et ret­telses­blad i beg­y­n­delsen af bogen og hen i mod slutin­gen er ind­ført en ekstra side, som for­mentligt er glemt under tryknin­gen. Er man inter­esseret i ned­styrt­ede fly fra kri­gen, er denne bog et must. Og hvis man kom­mer fra Mandø eller kom­mer på øen med jævne mellem­rum, kan den have interesse.

Mandø og Hal­i­fax­en. En col­lage af fak­ta, vid­nes­byrd, over­lev­er­ing og et stykke ver­den­shis­to­rie. Sam­let, bear­be­jdet, skrevet og redi­geret af Søren C. Flen­st­ed og Lars Bor­berg. Højers For­lag. 2018. 94 sider, illus­tr­eret, 150 kr.