Boganmeldelse: Søværnets mange opgaver i dag

Af Simon Papousek

Ny bog fortæller om de mange opgaver i danske og inter­na­tionale far­vande, som Søvær­net løs­er i dag.

Den danske his­torik­er og PhD samt søvær­nets his­toriske kon­sulent Søren Nør­by har skrevet en godt 150 siders guide til det danske søværn, sådan som det tager sig ud lige nu. Der er dermed tale om et øje­b­liks­billede, hvor Nør­by tager læseren rundt i det over 500 år gam­le danske værn.

Inspektionsfartøjet P570 Knud Rasmussen ved Grønland. I Nordatlanten er hovedopgaven suverænitetshævdelse, men skibene varetager mange andre opgaver omkring Grønland og Færøerne. Ill. fra bogen.

Inspek­tions­fartø­jet P570 Knud Ras­mussen ved Grøn­land. I Nor­dat­lanten er hov­e­dop­gaven suverænitet­shævdelse, men skibene vare­tager mange andre opgaver omkring Grøn­land og Færøerne. Ill. fra bogen.

Guiden er disponeret sådan, at vær­nets opgaver og organ­i­sa­tion først bliv­er gen­nemgået. Opgav­erne er først og fremmest suverænitet­shævdelse, men også at kunne bidrage til oper­a­tioner og støtte til lan­dets allierede. Herun­der føl­ger miljøovervågn­ing som en naturlig del af opgave­vare­tagelsen. I afs­nit­tet om vær­nets organ­i­sa­tion beskrives de tre eskadr­er, samt søværn­skom­man­doen samt de to flåde­bas­er ved Korsør og Fred­erik­shavn. Der gives også et kort glimt af søvær­nets uddan­nelser på Søof­fi­cersskolen i Køben­havn (ver­dens æld­ste af sin slags i øvrigt) og bered­sk­ab­sud­dan­nelserne i Fred­erik­shavn og uddan­nelsen i våben­sys­te­mer på Odden.

Dernæst gen­nemgås de tre eskadr­ers forskel­lige skibe og våben­sys­te­mer samt deres respek­tive kapacitet til opgave­vare­tagelse og – løs­ning: Fre­gat­terne, støtteskibene, inspek­tion­sskibene, patrul­je­fartø­jerne, stan­dard­faretø­jerne og mange flere gen­nemgås. Skoleskibe og miljøskibe er der også blevet plads til. Endelig afs­luttes bogen med en gen­nem­gang af de øvrige ele­menter som søvær­net også bidrager med – Marine­hjem­mevær­nets og dets enhed­er, våben­sys­te­merne og helikopterne.

Det er en ganske god gen­nem­gang, og bogen fun­ger­er som sådan fint som guide og opslags­bog. Til slut afgives en salut fra for­fat­teren med en vur­der­ing af søvær­nets nuværende og frem­tidi­ge opgaver. Bogen fulden­des med et skib­sreg­is­ter og litteraturoversigt.

Bogens tek­st­del er logisk og stramt opbygget uden megen slinger. Billed­si­den er mang­foldig med mange fine billed­er, som tilsam­men giv­er et godt ind­b­lik i søværnet.

Søren Nør­by: Flådeguide. Det danske søværn i det 21. århun­drede. Skibe, organ­i­sa­tion, opgaver. For­laget Tur­bine. 146 sider, rigt illus­tr­eret. 249,95 kr.