Chakoten — Efterårs tilbud 2020

En fantastisk mulighed for at blive medlem af

Chakoten Dansk Militærhistorisk Selskab

Resten af 2020 kan du blive medlem for halv pris:  185 kr.

Normal kontingent pr. år er 375 kr., men så får du også:

  • Mulighed for at delt­age i medlemsmøder en gang om måne­den samt de resterende 2 num­re af tidsskriftet Chakoten 2020 om mil­itærhis­toriske emner.
  • Medlemsmøder med inspir­erende fore­drag – om his­to­rie du ikke find­er på inter­net­tet.   Du vil end­videre ved første møde mod­tage et eksem­plar af Sel­sk­a­bets Jubilæumsskrift om danske uniformsmalere.
  • Udflugter til mil­itærhis­torisk inter­es­sante sted­er under kyn­dig og under­hold­ende vejledning
  • Møder andre mil­itærhis­torisk inter­esserede i bre­deste for­stand. Inter­esserne spæn­der meget vidt;  enhed­er, kamp­former, uni­former, fan­er, våben, his­to­rieformidling, sam­ling af orig­i­nale uni­former, våben og udrust­ning, krigsspil m.v..
  • Mulighed for at købe — eller sælge på vores anvis­ningssalg for bøger og effek­ter af mil­itærhis­torisk inter­esse. Ofte til meget små priser.
  • Møde medlem­mer der giv­er sig af med mod­el­ler­ing, støb­n­ing og bema­l­ing af fig­ur­er og mod­eller, bygn­ing af dio­ra­maer samt sam­ling af gam­le fig­ur­er og mod­eller. Alle kan delt­age i den årlige udstill­ing og konkurrence.
  • Medlemsmøderne afholdes i de for­trin­lige lokaler på Rødovregård, Kirkesvinget 1, Rødovre.

 •  
 • Ind­meldelse
  Ind­meldelse i Sel­sk­a­bet kan ske ved frem­sendelse af neden­stående for­mu­lar, samt ved ind­be­tal­ing af kontin­gent til kassereren. 
  Begge dele skal være gen­nem­ført, før medlem­skab er opnået.

  Ja Tak — jeg vil gerne melde mig ind