Dansk militærmusik i mellemkrigstiden

Dan­marks forsvar — især hær og flåde — har en lang his­to­rie og mangeart­ede tra­di­tion­er. En helt særlig del af tra­di­tion­erne er mil­itær­musikken. Oprindeligt i form af tromme- og hornsignaler, der skulle dirigere styrk­erne — og i form af horn og pauk­er som en vigtig del af cer­e­moniel­let som f.eks. parader.

De æld­ste kendte noder til dan­sk mil­itær­musik er fra slut­nin­gen af 1500-tal­let. Man har senere fun­det gam­le node­bøger, og i tidernes parol­be­falinger har man kun­net læse om forord­ninger for tam­bour­er, hobois­ter, spillemænd, horn­blæsere og musikkorps.

I 1909 var det ved at gå helt galt da rigs­da­gen beslut­tede, at hele den danske mil­itær­musik – bort­set fra Liv­gar­dens Musikko­rps – skulle nedlægges. Fra og med 1. april 1911 var alle danske mil­itær­musikere afskedi­get. Der blev pro­test­eret både fra mil­itær­musik­erne og fra store navne i dan­sk kul­tur- og musik­liv. Også befolknin­gen pro­test­erede. I jan­u­ar 1911 gik en stort protest­demon­stra­tion gen­nem byen til Chris­tians­borg, men lige meget hjalp pro­test­erne – mil­itær­musikken skulle nu engang nedlægges, og i løbet af marts måned 1911 gav musikko­rpsene vemodi­ge afsked­skon­cert­er over hele lan­det. Og så alligev­el – den 1. april 1911, da afskedi­gelserne fak­tisk var trådt i kraft, udsendte krigsmin­is­teri­et et telegram til alle musikere. Afskedi­gelserne var annulleret – dan­sk mil­itær­musik var red­det i sid­ste øje­b­lik. Hvad der fik regerin­gen til dette, står hen i det uvisse. Pro­test­erne er vel blevet mere og mere høj­ly­dte, jo nærmere man kom nedlæggelsesdagen.

Ned­skæringer slap man dog ikke for. De 10 reg­i­mentsmusikko­rps blev skåret fra 18–20 musikere ned til 9 musikere + 3 reserve­musikere (løst ansat­te musikere der kun måtte spille inden for bygrænsen af gar­niso­nen) – alt­så 12 mand, som man så kunne sup­plere med et antal musikalske værnepligtige sol­dater, hvis man var så heldig at finde sådan nogle. Ryt­teri­et (husar­er og drag­oner) og artilleri­et måtte dog nøjes med de 9 faste musikere. Det samme måtte Mari­nens Musikko­rps. Liv­gar­dens Musikko­rps blev der ikke pil­let ved.

Skæb­neåret

Vi er nu nået til den totale ned­tur for dan­sk mil­itær­musik – 1932. Nu blev der gjort alvor af truslen fra 1909. Og denne gang var der ingen red­ning i sid­ste øje­b­lik. I alt 16 musikko­rps blev ned­lagt og 174 musikere mist­ede deres arbe­jde. Kun Liv­gar­dens Musikko­rps fik lov til at bestå. Musik­erne fort­sat­te deres virke som civile musikere i mange forskel­lige orkestre – men en del måtte gå arbe­jd­sløse meget af tiden.

Dan­sk mil­itær­musik i 1911–1943

Danske reserve­horn­blæsere og reservetrompetere 1932–1946