DC‑3’erens militære betydning

Bogan­meldelse af Hen­rik Den­man

Indtil for nylig kunne man om som­meren få fornø­jelsen at fly­ve med vet­er­an­fly­et DC‑3 fra Roskilde Lufthavn. Det er slut nu. Der er ikke råd til at vedlige­holde det gam­le fly fra 1944, og nu står det opma­gasineret i en gam­mel træhangar i Køben­havns Lufthavn.

En af D-dags-veteranerne, K-683, på vej over Danmark. Det danske Flyvevåben overtog seks C-47’ere i sidste halvdel af 1956, bl.a. K-683. De seks fly var alle D-dags-veteraner, der oprindeligt var kommet over Sydatlanten på vejen fra USA til Europa. Ill. fra bogen

En af D‑dags-vet­er­an­erne, K‑683, på vej over Dan­mark. Det danske Fly­vevåben over­tog seks C‑47’ere i sid­ste halvdel af 1956, bl.a. K‑683. De seks fly var alle D‑dags-vet­er­an­er, der oprindeligt var kom­met over Sydat­lanten på vejen fra USA til Europa. Ill. fra bogen

Selv om man som under­teg­nede (for­mentlig) ikke mere vil få mulighed for at sætte sig i det 20 per­son­er fly og tage den beta­gende tur lavt hen over det cen­trale Køben­havn og forstæder, rum­mer DC‑3’eren så meget spæn­dende his­to­rie, at der er rigeligt med mate­ri­ale om fly­et til en hel bog. Og det er netop, hvad fly­his­torik­eren Ole Steen Hansen har skrevet med ”DC‑3’eren fra Roskilde”.

DC-fly­et blev udviklet af Don­ald Dou­glas’ fly­fab­rik, og fly­beteg­nelsen er en forko­r­telse for Dou­glas Com­mer­cial. Ver­sio­nen DC‑3 kom i vores del af ver­den til at spille en væsentlig rolle som kom­mer­cielt fly, da de skan­di­naviske lande gik sam­men efter kri­gen om at grundlægge SAS. Den del af fly­ets his­to­rie beskriv­er for­fat­teren grundigt, men fly­et havde på flere måder også en stor betyd­ning i mil­itærhis­to­rien – under Anden Ver­den­skrig og Den Kolde krig og her­hjemme som en vigtig brik i opbygnin­gen af det danske fly­vevåben efter Besæt­telsen.

For­fat­terens pri­or­i­ter­ing vis­er, at han vægter DC‑3’erens mil­itære rolle højt, for omkring halvde­len af bogen er viet til fly­ets mil­itærhis­toriske opgaver. Anden Ver­den­skrig gav DC‑3’eren dens helt store gen­nem­brud. Under kri­gen pro­duc­erede USA krigs­ma­teriel i et stort omfang og højt tem­po, herun­der DC‑3. Som fly til mil­itær­trans­port fik det beteg­nelsen C‑47, mens det i Eng­land blev kendt som Dako­ta.

Anden Ver­den­skrig

Det var på Øst­fron­ten, DC‑3 først kom i kamp under Anden Ver­den­skrig – i skikkelse af sin rus­siske fæt­ter Li‑2. Fly­et var i kamp fra de første des­per­ate uger og måned­er, med i de store slag og helt frem til, at en LI‑2 fløj den under­skrevne tyske kapit­u­la­tion hjem fra Berlin i 1945. LI‑2 blev brugt flit­tigt under Slaget om Stal­in­grad i den kri­tiske fase, hvor næsten hele byen i slut­nin­gen af 1942 var blevet ind­taget af tyske trop­per.

I Vesteu­ropa gjorde C‑47 det muligt at gen­nem­føre de store luft­lande­op­er­a­tioner i forbindelse med D‑dag i juni 1944, ved landgan­gen i Syd­frankrig i juli samme år, ved Arn­hem under de vestal­liere­des mis­lykkede forsøg på at komme over Rhi­nen i sep­tem­ber 1944 og igen, da det endelig lykkedes i marts 1945.

Fly­et spillede også en rolle i de hek­tiske dage op til Befrielsen i maj 1945. I forbindelse med plan­lægnin­gen af Slaget om Dan­mark blev der plan­lagt end­nu en luft­lande­op­er­a­tion, udelukkende med fald­skærm­strop­per – og Køben­havn var målet. Pla­nen blev ikke gen­nem­ført, men 5. maj 1945 fløj Dako­taer fra Roy­al Air Force ind over Køben­havn med gen­er­al Dew­ing og de britiske fald­skærmssol­dater ombord.

Ole Steen Hansens bog fortælles kro­nol­o­gisk, men er sam­tidig delt ind i temaer, så de mil­itærhis­toriske afs­nit frem­står klart. Den er spækket med fly­his­to­rie og teknisk infor­ma­tion og med en over­flod af illus­tra­tioner, der vil fryde enhver fly­nørd og er frem­lagt af en for­trin­lig his­torisk fortæller. 

Ole Steen Hansen: DC‑3’eren fra Roskilde – og alle de andre. For­laget Tur­bine. 376 sider. 349,95 kr.