Demokratiets sidste bastion

Bogan­meldelse af Simon Papousek

I løbet af 1960’erne opkøbte Forsvarets Bygn­ings- og Etab­lisse­mentst­jen­este areal­er i Skør­p­ing syd for Ålborg. Areal­erne lå tæt ved Rold Skov og hvor under­grun­den, der var rig på kridt, egnede sig til et større byg­geri. Det endte med at blive et 5.000 kvadrat­meter stort under­jordisk anlæg, som under byg­geri­et blev holdt så hem­meligt, at ikke engang arbe­jdsmæn­dene var klar over, hvad det var de byggede. Bygn­ing­steg­ningerne røbe­de kun at der var tale om et Region­san­læg Oplev, og ikke det det i virke­lighe­den var: Et regeringsan­læg.

Langt inde i Rold Skov syd for Aal­borg står lan­dets bedst bevarede kold­krigs­bunker. Regeringsan­lægget Vest­dan­mark blev opført i al hem­me­lighed i årene 1963–1968. Foto: Nord­jyl­lands His­toriske Muse­um

Da anlægget stod færdigt 1969, var det sam­tidig klar til at mod­tage op til 350 men­nesker, der skulle opholde sig her i til­fælde af enten krig eller krise. Regan Vest. Demokrati­ets sid­ste bas­tion fortæller his­to­rien om anlæggelsen af bunkeren og ikke mindst om, hvor­dan den var indret­tet. Bogen er disponeret med godt 26 sider reg­ulær tekst og 134 sider med for­trinsvist billed­er med fork­larende billedtekst. Ind­delin­gen er på 8 kapitler, som her især behan­dler en særlig vinkel på bunkeren – anlæggelsen og byg­geri­et, arbe­jds- og hverdagsliv og hvor­dan beboernes forskel­lige opgaver var fordelt.

Regeringsan­lægget var bereg­net til plac­er­ing af den sid­dende regering og konge­huset samt fornø­den støtte per­son­el såsom læge, præst, syge­ple­jer­sker, poli­ti, embedsmænd, jour­nal­is­ter, vagt­mand­skab, reparatør­er med videre, så regerin­gen kunne køre videre uanset hvad der foregik over jor­den. I alt kunne anlægget som nævnt huse 350 men­nesker, som alle skulle have et sted at sove, vaske sig, spise, slappe af og have mulighed for en eller anden form for adspre­delse. Dette stiller naturligvis enorme krav til mæng­den af mad, sæbe, papir­clips, kuglepenne, vide­ofilm, hæfteplas­tre og alt andet tænke­ligt, beboerne kunne få brug for under ophold­et. Det hele er med i denne flotte bog, som både har en god og intro­duc­erende tekst akkom­pag­neret af de utal­lige farve­fo­tos. For det er i grun­den en foto­bog, og det tager sig godt i det store for­mat som bogen er i. Desværre har jeg ikke kun­net finde et sted i tek­sten, som fortæller, hvor lang tid disse 350 men­nesker kunne opholde sig dernede, førend forsyningerne slap op og de var tvunget til at for­lade anlægget.

Er man til Den Kolde Krig, bunkere, spi­onhis­to­ri­er og lig­nende, er der meget at hente i denne bog. Den er både sjov, under­hold­ende og skræm­mende på samme tid. 

Helle Nør­gaard og Ulla Varnke Sand Egeskov: Regan Vest. Demokrati­ets sid­ste bas­tion. Gads For­lag. 160 sider; Rigt illus­tr­eret; Pris 199,95 kr.