Den Danske Brigade i Sverige 1943–45

DANFORCE

DAN­FORCE-bataljo­nen formi­dler his­to­rien om Den Danske Brigade i Sverige under Anden Ver­den­skrig fra 1943–45. Grup­pens primære for­mål er, gen­nem lev­ende his­to­rieformidling at fortælle om Brigadens dagligliv, træn­ing, Sveriges rolle under Anden Ver­den­skrig, og det stor­poli­tiske spil Brigaden indgik i. Det var et ufrav­igeligt krav fra beg­y­n­delsen, at formidling måtte bygge på den hersk­ende kon­sen­sus inden­for dan­sk forskn­ing i peri­o­den. Et krav som siden har været styrende for alle de formidlingsvalg vi har taget, men også et krav der viste sig at være vanske­ligt at hon­orere i alle til­fælde

Alene Brigadens ind­b­land­ing i min­eryd­nin­gen på Vestkys­ten i som­meren 1945 affødte en del udfor­dringer i køl­van­det på fil­men Under Sandet. Den tilgæn­gelige lit­ter­atur var netop her til tider ret ten­den­tiøs. Grup­pen blev dog i for­læn­gelse af den kraftige debat bekræftet i, at det vi lavede, var rel­e­vant for pub­likum. Vi har siden­hen løbende sup­pleret med arkivbesøg, vet­er­ankon­takt og lig­nende for at få et så nuanceret blik på Brigadens aktiviteter og for­mål som muligt.

Brigaden tillad­er nogle ret unikke per­spek­tiv­er på den udvikling som både sam­fund og mil­itæret gen­nemgik i løbet af det 20. århun­drede. Det var i for­læn­gelse af Brigaden, at Dan­marks første lot­teko­rps blev opret­tet – en spæn­dende og unik formidlingsmu­lighed. Deru­dover var Brigaden den første danske hæren­hed i nyere tid, som blandt de menige udelukkende bestod af friv­il­ligt mand­skab, som offi­cer­er og befal­ingsmænd kun havde ringe mulighed for at dis­ci­plinere. Formidlingsmu­lighed­erne er der­for mange og vari­erede.