Elith Hald

elith_hald_1
30. Jan­u­ar 1928  —  14. marts 2013

Elith Hald er død og “Sikringsstyrken” har mis­tet et els­ket og værd­sat medlem.

Hald var ansat ved Forsvaret en stor del af sit liv. Han blev ser­gent ved 1. Livreg­i­ment, men fik i 1951 ansæt­telse ved Fly­vevåb­nets jord­forsvar og rekrut- uddan­nelse i infan­ter­il­in­jen. Senere indgik Hald i bevogt­nings-eskadrillen ved Vær­løse Fly­ves­ta­tion, hvor han bl. a. uddannede hun­de­førere og hvor han afs­lut­tede sin mil­itære løbe­bane som seniorsergent.

Netop den mil­itære bag­grund kom “Sikringsstyrken” til gode — selvom vi måtte presse ham lidt for at gå “tilbage” i rollen som seniorser­gent. Man kunne ikke mærke at det var 20 siden han sidst havde haft uni­for­men på.

Det var en fryd at se – og høre – at mil­itær­man­den stadig var til stede. Rank som et lys og med stem­mekraft – selv om han var over 80 år, da vi var på ”Vold­en” første gang.

Han virkede godt nok lidt træt sidst på dagen, men senere for­t­alte han, at han og Grethe var kom­met hjem fra ferie kl. 02.00 om nat­ten. Så han havde beslut­tet ikke at gå i seng, da han skule være på ”Vold­en” kl. 07.30!

Hald var beske­den, tilbage­hold­ende, dis­ci­plineret og præ­cis på alle punk­ter. Det oplevede man, når man havde en aftale med ham. Han var på aftalt sted til aftalt tid – altid. Det gjaldt også hans fig­u­rar­be­jde. Alt havde sin plads og var num­mer­eret. Kunne han ikke få kass­er med det tilstrække­lige antal og stør­relse rum, lavede han dem selv i pap. Som hans fam­i­lie har for­t­alt: Elith elskede at lave papæsker.

Hald var en meget, meget dygtig fig­ur­maler. Hans inter­esse strak­te sig fra ægypterne til 2. Ver­den­skrig. Den ene smukke fig­ur efter den anden — og det var ikke sjældent, at Hald løb med flere præmi­er ved den årlige konkur­rence. Jeg tror, de fleste af os kan huske hans ægyp­tiske stridsvogn med en detal­jer­ing i bema­lin­gen, som kom den direk­te fra Tut Ankh Amons grav.

Hald var utrolig ven­lig – og omsorgs­fuld. Der var altid en varm bemærkn­ing, et smil og et fast håndtryk eller et klap på skul­deren.  Man kunne

reg­ne med Hald, når der skulle stilles op til udstill- ing. Man kunne i det hele taget altid reg­ne med Hald.

Elith Hald blev 85 år. Men han døde ung!

Chris­t­ian Raun
Kap­ta­jn i Fæstningsartilleriet

elith_hald_2
Hald hjælper tålmodigt en lille rekrut i den svære kun­st at skrive postko­rt med pen og blæk i Lützhøfs Køb­mands­gård i Roskilde i vin­ter­fe­rien 2011