Flåden i mellemkrigstiden

Umid­del­bart efter afs­lut­nin­gen af 1. Ver­den­skrig bredte der sig mange sted­er en afsky mod alt mil­itærvæsen og Søvær­net blev lige­som Hæren kraftigt beskåret i mellemkrigsårene — de eneste
dele som lykkedes at undgå ned­skæringer var ubådsvåb­net samt det nye flyvevæsen

Allerede ved den første forsvarsvar­sor­d­ning af 1922 blev flå­dens bud­get bekåret med 25% for allerede i 1932 at blive reduc­eret yderligere, således at søvær­net nåede sit nok his­torisk laveste niveau.
Trods dette blev der de næste 5 år bygget nye skibe: 3 tor­pe­dobåde, 1 inspek­ton­sskib og 2 opmålingsskibe,men fornyelserne kunne slet ikke holde trit med afgan­gen af forældet materiel.

Danske flåde

Danske fllåde­fly

Artilleriski­bet Niels Iuel, danske og tyske marineuniformer

Søvær­nets grad­stegn 1943

Tyske grad­stegn og uniformer

Søtrans­port af Hærens enhed­er, 1905–1939