Galleri 1 — Danske Husarer 1700 — 1800

Garde­husar­reg­i­mentet blev opret­tet den 10. feb­ru­ar 1762 af Kong Fred­erik 5., under navnet “Husar­reg­i­mentet” også efter tidens skik kaldet “Moltkes Husar­reg­i­ment” efter regimentschefen. 
Dette reg­i­ment eksis­terede indtil 31. maj 1767 hvor det blev ned­lagt for atter blive geno­pret­tet den 1. juni 1774 som “Husar­reg­i­mentet”. Siden har reg­i­mentet eksis­teret uaf­brudt indtil idag under forskel­lige navne.

I peri­o­den 1780 til 1784 var Husar­reg­i­mentet delt i to reg­i­menter, der blev beteg­net            som 1. og 2. Husarregiment.

I peri­o­den 1785 til 1788 var beteg­nelsen 1. og 2. Husarkorps.

De to husar­reg­i­menter havde forskel­lige uni­former med ens snit, der blev overtaget af de to husarkorps 

    1. Husarregiment/Husarkorps bar den tra­di­tionelle lyseblåuniform 
    2. Husarregiment/Husarkorps bar en gul uniform 

Imi­dler­tid blev det bestemt kort tid efter opret­telsen af husarko­rpsene, at begge korps skulle have den samme uni­form, nem­lig den som blev båret af 1. Husarkorps 

1788 blev de to husarko­rps atter sam­men­lagt til èt reg­i­ment med navnet “Husar­reg­i­mentet.   Dette navn beholdt reg­i­mentet indtil hærord­nin­gen af 1843.