Galleri 2 — 1. Slesvigske krig

1848–51 udkæm­pedes Første Slesvigske Krig mellem Dan­mark og Slesvig-Hol­sten. Kri­gen han­dlede om Slesvig, som begge parter ønskede.

Selve kri­gen blev kæm­pet i tre ret korte run­der april-august 1848, april-juli 1849 og juli-decem­ber 1850, afbrudt af to lange våben­hvil­er. Styrke­forhold­et skift­ede. Dan­mark led ned­er­lag ved Slesvig i 1848, men vandt kri­gens to andre store slag ved Fred­eri­cia i 1849 og Ist­ed 1850. Reelt afhang krigslykken dog af uden­land­sk indgriben.

I 1848 var der stor bege­jstring for den slesvig-hol­stenske sag i Tysk­land, og mange tyske stater sendte trop­per. I 1849 var den tyske støtte til slesvig-hol­sten­erne min­dre, og i 1850 var den trukket tilbage. Kon­ser­v­a­tive magter anført af Rus­land søgte at stoppe ten­densen til revolution.

I sid­ste ende blev kri­gen afgjort af stor­magternes ind­griben, og de gav hverken den ene eller den anden side ret. I stedet ønskede de ”hel­stat­en” af Dan­mark, Slesvig og Hol­sten genoprettet.