Galleri 2 — Danske Livregiment

7 decem­ber 1763 opret­tedes Danske Livreg­i­ment, hvis offi­cer­sko­rps bestod af 27 offi­cer­er fra Den Kon­gelige Liv­garde til Fods og af 9 offi­cer­er fra det ned­lagte Grenaderko­rps, der var opret­tet i 1701.


Reg­i­mentet blev opret­tet af Kong Fred­erik d. 5., der bestemte, at reg­i­mentet, stedse skal være det Første i Infan­teri­et”. Reg­i­mentet, der oprindeligt var plan­lagt som en ren nation­al enhed med udskrevet mand­skab, blev hur­tigt nødt til at sup­plere sig med hvervet mand­skab fra de tyske stater for at komme op på den forskrevne styrke af 2 bataljon­er á 6 kompagnier.

 

23 juni 1773 annek­tere­des 1. Sjæl­landske Nationale Batail­lon, og 8 juni 1774 indlemmedes denne bataljon i reg­i­mentet. 28 august 1778 opret­tedes en 3. bataljon ved reg­i­mentet. 11 feb­ru­ar 1785 ned­lagdes denne bataljon, og en del af mand­sk­a­bet indgik i “Cron­borgske­Batail­lon”. Danske Livreg­i­ment fik sin ild­dåb i kri­gen mod englæn­derne, hvor det dels kæm­pede i slaget på Rhe­den og dels del­tog i forsvaret af Køben­havn i 1807. 15 feb­ru­ar 1808 annek­tere­des 2 batljon­er af Lan­de­vær­nets yng­ste mand­skab og 8. novem­ber 1819 blev det til 1. Livreg­i­ment til Fods på 2 bataljon­er á 5 kompagnier