Befæstningsdagen 2015 på Gladsaxefortet

Befæstningens Dag den 27. september på Gladsaxefortet

Dagen start­ede med flaghe­js­ning og mor­gen­pa­rade, hvorefter Kom­pag­nichef Dorthe Beck-Nyling fra Hjem­meværn­skom­pag­ni Hjorte­spring bør velkom­men til de fremmødte

Arrange­mentet tak mange gæster til og inter­essen for at se Glad­sax­e­fortets indre var stor — Fortet er kun åbent for offent­lighe­den denne ene gang om året

Dette års specielt ind­budte gæster var Hjem­mevær­nets chef, Gen­eral­ma­jor Finn Win­kler og chefen for Total­forsvarsre­gion Sjæl­land oberst Ejgil Schøn­ning, der viste stor inter­esse for arrangementet

Dagens musik blev lev­eret af Fly­ver­hjem­mevær­nets Tam­bourko­rps, der inden mor­gen­pa­raden kom marcherende fra Grøn­negård — og Musikko­rps Nord­sjæl­land, hvis kon­cert kl. 12 er beg­y­n­dt at trække mange, især ældre, glad­saxborg­ere til.

Et fast ind­slag er blevet Mil­itærkøretøjs­forenin­gen fra Næstved, der skaber stor pub­likums inter­esse for deres gam­le mil­itære veterankøretøjer

Alle bør kunne mod­tage en “Sol­dater­bog” og med den i hån­den gå rndt og prøve sol­dater­lejrens forskel­lige opgaver.

Ny “delt­ager” på Forbind­ingsplad­sen — “Den sårede soldat”

De faste udstill­inger var i år udvidet med en udstill­ing om for­ple­jn­ing på forterne, samt t mod­erne kort over Glad­saxe kom­mune med de gam­le skyt­te­grave og pigtrådsspær­ringer indteg­nede — mange opdagede at de havde en gam­mel skyt­te­grav i baghaven.

Nuti­dens forsvar blev demon­str­eret af Hjem­meværn­skom­pag­ni Hjortespring

Uden mad og drikke.……

Tidligt om mor­ge­nen — da lejr­plad­sen blev etableret

Tak for i år — på gen­syn søndag den 25. sep­tem­ber 2016