1914-grupperne

”1914-Grup­perne” er som én inter­esseg­ruppe opret­tet efter § 6 i vedtægterne for Dan­sk Mil­itærhis­torisk Sel­skab, samt aftal­en om grup­pernes virke af decem­ber 2013.

Ideen bag ”1914-Grup­perne” er at man gen­nem arrange­menter og offentlig med­virken, visu­alis­er­er peri­o­den 1914–1918 for deri­gen­nem at give et livagtigt billede af Sikringsstyrkens ind­sæt­telse ved Køben­havns Befæst­ning – ved forterne på Nord­fron­ten og på Vestvolden.

”1914-Grup­perne” består af to selvstændi­ge grupper:

  • Sikringsstyrken på Vestvolden
  • 1914-grup­pen på Gladsaxefortet

De to grup­per admin­istr­erer og gen­nem­før­er arrange­menter efter egne bestemmelser.

Se også Finn Hill­moses artikel om san­itet­strop­per 1915.