Befæstningsdagen 2011

Dan­sk Mil­itærhis­torisk Sel­skab del­tog i Befæst­nings­da­gen 2011, med optræ­den på Vestvold­en i Rødovre. Billed­er taget af Niels E. Raun.