Befæstningsdagen 2013

Dan­sk Mil­itærhis­torisk Sel­skab del­tog i Befæst­nings­da­gen 2013, med optræ­den på Vestvold­en i Rødovre. Billed­er fra Artiller­ima­gasinet i Rødovre, taget af Chris­t­ian Raun.