Hvem er vi ?

Sel­sk­a­bet er sam­lingsst­ed for per­son­er, der inter­esser­er sig for mil­itærhis­to­rien i dens mange afskygninger.

De månedlige medlemsmøder holdes på Rødovre­gaard. Møderne giv­er medlem­merne mulighed for gen­nem fore­drag, , at få ind­b­lik i dan­sk og uden­land­sk his­to­rie: mil­itære enhed­er, kamp­former, uni­former, fan­er, våben, his­to­rieformidling, sam­ling af orig­i­nale uni­former, våben og udrustning.

I Sel­sk­a­bet er der også anvis­ningssalg af bøger, mod­elfig­ur­er og mil­itære effek­ter – ofte til beskedne pris­er. Der arran­geres udflugter med mil­itærhis­torisk ind­hold. Sel­sk­a­bet er tillige hjem­st­ed for Sikringsstyrken 1914–1918, en his­to­rieformi­dlende gruppe der arbe­jder med at syn­lig­gøre peri­o­den under 1. ver­den­skrig i og omkring Køben­havns Befæstning.

Siden opret­telsen i 1944 har Sel­sk­a­bet udgivet tidsskriftet Chakoten, der udkom­mer fire gange årligt, og som i flot udstyr inde­hold­er artik­ler inden for medlem­mernes inter­esseom­råder: mil­itærhis­to­rie, krigshis­to­rie, uni­formshis­to­rie, his­to­rieformidling, mod­elfig­ur­er – mil­itærhis­to­rie i minia­ture, krigsspil, bogan­meldelser og foreningsmeddelelser.

Der er udgivet sær­num­re om Den Store Nordiske Krig, Kri­gen på Sjæl­land 1807, Spanierne i Dan­mark, Det danske Aux­il­iærko­rps i Nord­tysk­land 1813, Dan­mark under 1. Ver­den­skrig 1914–1918.