Jutlandia — Krig, kald og kærlighed

Bogan­meldelse af Simon Papousek

Jut­landias ind­sats i Korea

Ny bog fortæller om den danske ind­sats under Kore­akri­gen, som var Dan­marks første krigs­delt­agelse efter Anden Verdenskrig.

Hospitalsskibet Jutlandia. Dansk Sygeplejehistorisk Museum.

Hos­pi­talsski­bet Jut­landia. Dan­sk Syge­ple­je­his­torisk Museum.

I 1951 afse­jlede ski­bet Jut­landia fra Dan­mark med kurs mod Korea. Kore­akri­gen var beg­y­n­dt i 1950 og varede indtil våben­hvilen tre år senere. Denne har været opretholdt lige siden. Jut­landia var den danske regerings bidrag til den FN-ind­sats der blev iværk­sat, som følge af Koreakrigen.

Andre lande sendte sol­dater, materiel og anden mil­itær bis­tand, men Dan­mark val­gte at ombygge det ØK-ejede skib Jut­landia til hos­pi­talsskib. Det blev ombygget på Nakskov Skib­sværft og stævnede ud 23. jan­u­ar 1951. I alt del­tog Jut­landia på tre togter; det første som nævnt i 1951, det andet fra sep­tem­ber 1951 til juli 1952, og endeligt fra sep­tem­ber 1952 til okto­ber 1953.

Jut­landias opgave var selvsagt at bidrage under Røde Kors flag i en FN-ledet mis­sion. Ski­bet lagde til ved Pusan og Inchon, begge lokalis­eret i Syd­ko­rea, og behan­dlede sam­men­lagt på alle tre togter 4981 patien­ter. Af disse var der tale om 628 sol­dater fra ni forskel­lige lande. Resten af de ind­lagte var civile. Ofrene for krigshan­dlingerne blev med andre ord også bragt til Jut­landia til behandling.

”Jut­landia. Krig, kald og kærlighed” fortæller om denne danske ind­sats under en krig, som tilmed skulle blive Dan­marks første krigs­delt­agelse efter Anden Ver­den­skrig. Selvom vil­jen til at slutte sig til Vesten i kam­p­en mod kom­mu­nis­men var stor, var der her tale om en velk­endt linedans i dan­sk diplo­ma­tisk og poli­tisk stil. Man ville gerne være med, men hvis man kunne slippe med velme­nende ord og velvil­je, så var det langt at fore­trække. Og en hos­pi­talsind­sats var vel ikke at foragte?

Ind­sat­sen fortælles lev­ende ud fra opteg­nelser fra primært syge­ple­jer­skernes egne dag­bøger. Her fortælles om den lange ven­tetid fra afse­jlin­gen fra Dan­mark og hele vejen til den anden side af jor­den. Øvelserne ombord der både han­dlede om syge­hus­bered­skab såv­el som mil­itære øvelser med gas­masker, akkom­pag­neres med delt­agernes egne billed­er. Det giv­er en ret god aut­en­ticitet at formi­dle stof­fet på denne måde. Man kom­mer tæt på. Billed- og tek­st­si­den læg­ger desu­den vægt på behan­dlin­gen af de civile, hvor­for det også er naturligt, at det netop er syge­ple­jer­sker og børn, der pry­der bogens for­side. Som oven­for nævnt var antallet af civile indlæggelser langt over de mil­itære, som primært blev behan­dlet på sol­datens eget skib. Her fyldte navn­lig de kore­anske børn op i Jut­landias sengeafsnit.

Bogen ”Jut­landia” er en velkom­men udgivelse om en ”glemt” ind­sats i en ”glemt” krig. Takket være Kim Larsens sang – som er fyldt med kun­st­ner­isk fri­hed – bidrager det til erindrin­gen om en ganske enestående ind­sats fra dan­sk side. Der er tale om et anderledes greb om mil­itærhis­to­rien med denne udgivelse, og bør læs­es af den der inter­esser­er sig for mil­itærmed­i­cin, san­itet og FN-missioner.

Helle Juhl: Jut­landia. Krig, kald og kærlighed. Lind­hardt og Ring­hof. 288 sider. Illus­tr­eret. 350 kr.