Krigsspil — Strategi spil

water­loo 1815

Krigsspillet stam­mer sandsyn­ligvis fra forskel­lige bræt­spil, hvo­raf det bedst kendte er skak­spillet. Der er i de senere år kom­met et utal forskel­lige krigsspil, hvor man oper­erer med brikker på en spille­plade, der er ind­delt i fel­ter — i reglen i form af et landkort.

Krigsspil har gen­nem tiden været benyt­tet i offi­cer­sud­dan­nelsen og ved plan­lægn­ing af felt­tog og operationer.
Hvad der start­ede som ren bør­ne­leg er udviklet til højt viden­sk­a­belige strate­giske spil baseret på matem­a­tiske form­ler og sandsyn­ligheds­bereg­ninger, hvor alle de forhold der spiller ind i en krig — moral, vejret, forsyn­ingssi­t­u­a­tio­nen o.l. — er taget i i betragtning.

I beg­y­n­delsen anvendte man forskel­lige stør­relser fig­ur­er til krigsspil­lene. I de europæiske lande anvendte man 20 og 30 mm flade fig­ur­er, mens man i Eng­land anvendte 54 mm fig­ur­er.  Anven­delsen af 54mm fig­ur­erne gjorde det vanske­ligt at operere med større styrk­er, hvor­for de engelske krigsspil i vid udstrækn­ing beskæftigede sig med den enkelte mands kamp, med hvor­dan undgik at blive dræbt — eller blev dræbt.

Efter­hån­den som man fandt behov for at kunne spille slag med hele hære, fik man prob­le­mer med plads til krigsspillet og i 1960erne beg­y­n­dte man at gå over til 25–30 mm runde fig­ur­er for både kunne arbe­jde med større enhed­er men også for­di de rund­mas­sive fig­ur­er gav mere real­isme til krigspillet end de flade figurer.

Det nyeste på markedet er 15 mm fig­ur­er, men også fig­ur­er og materiel i 9 mm (1/200) er beg­y­n­dt at vin­de frem og de giv­er mulighed for at operere over store områder, selv om man måske ikke har andet end et almin­deligt spise­bord til sin rådighed

Ter­ræn­mod­ellerne man spiller krigsspil på er meget forskel­lige alt efter hvor meget arbe­jde man læg­ger i at gøre det realistisk.

Ter­ræn­bord med sand 

Sand­bor­det er den æld­ste form for krigsspil-under­lag og benyttes den dag i dag på 
Hærens Offi­cersskole, men det er i sagens natur vanske­ligt at passe ind i de fleste mod­erne hjem.

 

 

Ter­ræn­plad­er med bakker og vandløb

 
                          Ter­ræn-plad­er i forskel­lige stør­relser er meget udbredt.Enten med påmalede eller opbyggede land­sk­ab­s­for­ma­tion­er, som kan sættes sam­men på forskel­lige måder og dermed give nye terræner.

 

Hvis man har plads nok til at kunne lade ter­rænet stå fremme, kan man bygge de enkelte plad­er op med faste ter­ræn-ele­menter som f.eks. bakker, skove, van­dløb, bygninger osv. — ellers må man lade disse være løse, sådan at man kan pakke ter­rænet sam­men evt. for trans­port uden at man ødelæg­ger de enkelte terrængenstande.

Når man har beslut­tet at kaste sig over krigsspil, skal man til at opstille sine styrk­er og her må man overve­je, om man ønser flere hære fra forskel­lige lande, en enkelt divi­sion, en bataljon eller et fuld­tal­ligt infan­terikom­pag­ni.  Skal enhed­erne opstilles i forhold­et 1:1 eller skal x antal fig­ur­er  repræsen­tere en enhedsstør­relse f.eks gruppe eller del­ing, og hvilke fig­ur­er der find­es på markedet.

Uanset, hvad man beslut­ter sig til, kræver det omhyggelig forskn­ing for at for­mindske styrke­forhold­et fra virke­lighe­den til ”bord-stør­relse”, men her er der også hjælp at hente i mange af de ”spillere­gler” som find­es for krigsspil.

Når trop­perne og ter­rænet er rede, kan man beg­y­n­de at spille.

For dem som ønsker at læse mere om nogle af de krigsspil som Chakotens medlem­mer har spillet, samt om hvor­dan man kan bygge forskel­lige ting til sine krigsspi,l kan det anbe­fales at kigge i menu­en Krigsspil på for­si­den af Sel­sk­a­bets hjemmeside