Uniformspostkortene ”Danske Regimenter” tegnet af Preben Kannik

Uniformspostkortene ”Danske Regimenter” tegnet af Preben Kannik

Indscannet af Per Finsted

Indledning

Preben Kan­nik, som mange kender fra bogen Alver­dens Uni­former (Poli­tikens For­lag, 1967), teg­nede i 1957 en serie uni­form­steg­ninger med motiv­er fra den datidi­ge danske hær. Seks af disse teg­ninger blev udgivet som postko­rt, der efter­føl­gende kom i han­dlen i mar­ke­tenderier (tut’er) på kasern­er rundt om i landet.

Under titlen ”Danske Sol­dater” bær­er kor­tene num­rene  2, 4, 16, 17, 23 og 30, men så vidt vides kom der ikke mere end disse seks postko­rt. Teg­ningerne blev også sol­gt som kolor­erede billed­er — noget større end postko­rtene. Disse teg­ninger kan i dag ses i forskel­lige reg­i­menters og pri­vates sam­linger. Måske nogle blandt læserne kan kaste yderligere lys over denne del af historien.

Postko­rtene blev udgivet af fir­maet Boxni i Ved­bæk (A.N. Hvidt), som blandt andet også udgav hæftet Dan­sk infan­teris uni­form og oppakn­ing, med illus­tra­tioner af Preben Kannik.

Postko­rtene er gen­givet i num­mer­eret række­følge. At dømme efter kortenes oplysninger om reg­i­menterne, er der sam­tidig tale om alder­sor­den efter oprettelsestidspunkt.

Afs­lut­ning

Jeg har brugt postko­rtet med Hjem­mevær­net som illus­tra­tion i mit papir om Vejle Amts Rekylko­rps, men det optræder her på sin plads i serien af uniformstegninger.

Set med dagens øjne, er gen­givelserne af uni­formerne fra 1957 måske de mest inter­es­sante. Ikke på grund af deres far­vestrålende udseende, men for­di gen­givelser af den tids uni­former ikke er almin­delige på uniformsplancher.

Om Preben Kannik

Født 1914, død 1967. Uddan­net maler i 1934. Tilknyt­tet Tøjhus­museet i Køben­havn 1935, kon­ser­va­tor 1956, i mange år led­er af museets uni­form­safdel­ing. Studiere­js­er i Europa og USA.

Medlem af forskel­lige kom­mis­sion­er, blandt andet ”Uni­form­skom­mis­sio­nen af 1945”. Ini­tia­tiv­tager til stif­telsen af ”Chakoten” (Foren­ing af tin­fig­ur­sam­lere og uni­form­sin­ter­esserede i Dan­mark) 1943, for­mand 1943–1958.

Med­s­tifter af ”Orden­shis­torisk Sel­skab i Dan­mark” 1966.

Lit­terære arbe­jder: ”Alver­dens Flag” 1956, afs­nit­tet ”Uni­former og Udrust­ning” i Tøjhus­museets bog ”Kri­gen i 1864” 1964 og ”Alver­dens Uni­former” 1967 m. fl.

Tildelt ”Com­man­dant E.L. Bucquoy’s Min­del­e­gat” 1960 og ”Kungl. Nor­ra Skån­s­ka Infan­terirege­mentets Hed­er­splaket” 1961.

Fra: Alver­dens Uni­former, Poli­tikens For­lag, Køben­havn 1967.