Luftskibets sidste togt

Ny bog om en af de nye tekniske frem­bringelser under 1. Ver­den­skrig, og hvorledes dets mil­itære poten­tiale blev afprøvet.

Af Simon Bering Papousek

Under 1. Ver­den­skrig blev indus­triens frem­bringelser testet og afprøvet. Auto­mo­bilet, mask­ingeværet og fly­ve­mask­i­nen er blot tre af tidens mod­erne og nye opfind­elser, man enten test­ede for dets mil­itært poten­tiale eller raf­finerede ved at benytte det på en ny måde.

Luftskibet L70

Luft­ski­bet L70 var det sid­ste, der blev sat ind på tysk side under 1. Ver­den­skrig. Det blev skudt ned tæt på Eng­land i 1918

De store luft­skibe – zep­pe­lin­erne – var blandt de nye opfind­elser, som blandt andet blev benyt­tet som bombe-maskiner.

De havde kapacitet til at laste over 40 tons, havde en tophastighed på 104 km/t, en max højde på 6500 meter og en række­v­id­de på 13.500 km.

Dets udseende var næsten 200 meter langt og med en diam­e­ter på over 20 meter. Det var været et mon­ster på himlen, som flere at denne bogs billed­ma­te­ri­ale også vis­er. Et dia­gram under­ve­js vis­er i øvrigt på hvilken måde luft­skibene udviklede sig og ikke mindst hvor hastigt.

”Kejserens sid­ste luft­skib” han­dler om luft­ski­bet L70’s sid­ste togt over Eng­land, da det blev angre­bet og skudt ned og seks af de omkomne besæt­ningsmedlem­mer blev begravet til søs og drev siden­hen i land på den danske vestkyst, hvor de i dag lig­ger begravet. Ombord opholdt den tyske kom­mandørkap­ta­jn Peter Strass­er sig.

Kommandørkaptajn Peter Strasser

Kom­mandørkap­ta­jn Peter Strasser

Strass­er var arkitek­ten og hov­ed­man­den bad udviklin­gen af Den Kejserlige Marines luft­skib­safdel­ing. Han udviklede blandt andet luft­skibenes kapaciteter og organ­i­sa­tion, herun­der hvor­dan de kunne benyttes mod fjendtlige mål. Som en reak­tion på bru­gen af luft­skibene, udvikledes sideløbende radarin­stal­la­tion­er, antiluft­skytssys­te­mer og pro­pa­gan­da. Med andre ord – der var tale om et våben­sys­tem, som havde poten­tiale i flere ret­ninger, og som rak­te ud i fremtiden.

”Kejserens sid­ste luft­skib” er his­to­rien om en af de dati­dens nye tekniske frem­bringelser og hvorledes dets mil­itære poten­tiale blev afprøvet. Den er godt for­t­alt med mange fascinerende billed­er og giv­er i det hele taget et inter­es­sant ind­b­lik i den side af 1. Verdenskrig.

 

Knud Jakob­sen: Kejserens sid­ste luftskib.
Sea War Muse­um Jut­land, 2018, 63 sider, mange illus­tra­tioner.
75 kr.