Supplement til Danske Uniformer for Hær og Flaade, 1916

Supplement til Danske Uniformer for Hær og Flaade, 1916

Indscannet af Per Finsted

Indledning

Et par uni­form­s­planch­er, som har været i min besid­delse en mange år, dukkede forleden op i gem­merne. De af planch­erne, som især bege­jstrede mig tidligere, var Akademisk Skyt­teko­rps fel­tuni­former, som gav anled­ning til kon­ver­t­er­ing af en Brigadér figur.

Det var godt at gense teg­ningerne og jeg kan kon­statere, at de stadig var lige så flotte, som jeg huskede dem.

Ud fra motiverne er der ingen tvivl om, hvad planch­erne forestiller, nem­lig danske uni­former omkring 1915–16, men hvad var nu deres historie?

Supplement til Danske Uniformer for Hær og Flaade

Et opslag Den danske hærs uni­former­ing (Kilde 1) løste problemet.

Det drejer sig om en serie på 8 planch­er, teg­net af Ras­mus Chris­tiansen. Vær­kets fulde titel er Sup­ple­ment til Danske Uni­former for Hær og Flaade. Teg­nede af Kun­st­maler Rs. Chris­tiansen. Udgivet med Tilladelse af Krigsmin­is­teri­et og Marine­m­i­nis­teri­et, Køben­havn 1916.

Vær­ket er sup­ple­ment til en større planch­eserie på 15 planch­er, udgivet i 1911: Danske Uni­former for Hær og Flaade. Teg­nede af Kun­st­maler Rs. Chris­tiansen. Udgivet med Tilladelse af Krigsmin­is­teri­et og Marineministeriet.

I ”min” serie er der to planch­er med fig­ur­er — Hærens grå uni­form Mod­el 1915 og en enkelt offi­cer i den blå Mod­el 1910 uni­form samt den planche med Akademisk Skyt­teko­rps, som jeg nævnte i indled­nin­gen. De øvrige 5 planch­er er grad­stegn fra Hæren, inklu­sive hov­ed­bek­læd­ninger (kepi­er) til uni­form Mod­el 1915, Flå­den og Akademisk Skyttekorps.

Kilde
1. Den danske hærs uni­former­ing af Hans Chr. Wolter, Det kon­gelige Gar­nisons­bib­liotek, Køben­havn 1985, ISBN 87–981850‑0–4.