Operationen, der skabte opmærksomhed

Oper­a­tion Bølle­bank i 1994 blev et af højdepunk­terne i dan­sk militærhistorie.

Anmeldt af Simon Bering Papousek

Den 29. april 1994 blev Oper­a­tion Bølle­bank iværk­sat. Det skulle vise sig, at blive et af højdepunk­terne i dan­sk mil­itærhis­to­rie. Fortællin­gen om de danske Leop­ard kam­pvogne der i FN-tjen­este under Borg­erkri­gen i Jugoslavien kæm­pede mod ser­biske trop­per er kendt for de fleste. Ligeså kendt som selve hæn­delsen er, ligeså kendt er Oberst Lars Møllers kon­trafej – Ray­Ban sol­briller, hjelm, skudsikker vest og ofte cig­ar i mund­vi­gen – som typisk associeres med begiven­heden. Sol­dat­en, som lod til at blæse på for­maliteter og prak­tis­erede sol­daterg­ernin­gen uden så mange spørgsmål. Det er således også Lars Møllers ansigt der pry­der for­si­den af bogen ”Myten om Oper­a­tion Bølle­bank”, der — som titlen anty­der — vil bidrage til en ny ver­sion af operationen.

Hvidmalede kampvogne med påmalet "UN" - de såkaldte sneleoparder, fra 1994. Foto: FOV Forsvarets Oplysnings- og Velfærdstjeneste / Forsvarsgalleriet..

Hvid­malede kam­pvogne med påmalet “UN” — de såkaldte sneleop­arder, fra 1994. Foto: FOV Forsvarets Oplysnings- og Velfærd­st­jen­este / Forsvarsgalleriet..

Oper­a­tion Bølle­bank har været en af de begiven­hed­er i mod­erne dan­sk mil­itærhis­to­rie og krigshis­to­rie som har fået stor opmærk­somhed. Oberst Lars Møllers bog fra 2001 ”Oper­a­tion Bølle­bank. Sol­dater i kamp” (Høst & Søn) står stadig som den autoris­erede og eneste bogudgave om begiven­heden og således som den hidtil eneste ver­sion af begiven­heden. Ud over avis­ar­tik­ler, artik­ler til tidsskrifter og doku­men­tarpro­gram­mer har oper­a­tio­nen som sådan ikke været udfor­dret. Før nu.

 

”Myten om Oper­a­tion Bølle­bank” er skrevet af John­ny C. Hansen, der i dag er kam­pvognsin­struk­tør ved Jydske Drag­onreg­i­ment, og som selv del­tog i oper­a­tio­nen i Bosnien. Med afsæt i dag­bogsno­tater, sam­taler og egne erindringer giv­er Hansen ny næring til forståelsen og opfat­telsen af oper­a­tio­nen. Det hid­tidi­ge for­løb, som blandt andet frem­lagt af Lars Møller, udfor­dres, lige­som en – ifølge for­fat­teren – svig­tende ledelse både før, under og efter oper­a­tio­nen. Tonen er meget direk­te, og der lægges således ikke fin­gre imellem, når navn­givne per­son­er omtales som drik­fældige, utro­værdi­ge og decideret farlige. Ikke lige en ønskværdigt kom­bi­na­tion i skarpe situationer.

Som læs­er må man afgøre med sig selv, om man vil gå med på kri­tikken, eller om bogen skal læs­es for dens beskriv­else af for­lø­bet. Læseren må selv afgøre, hvem man vil tro på. Bogen er i hvert fald et kærkom­ment bidrag til en begiven­hed i Dan­mark­shis­to­rien, som uvist af hvilken årsag stort set ikke er blevet frem­stil­let nævneværdigt.

Ud over en gen­nem­gang af Oper­a­tion Bølle­bank og dets hov­ed­per­son­er, på både godt og ondt, er det sam­tidig fortællin­gen om en sol­dats uddan­nelse ved Jydske Drag­onreg­i­ment, hvor­dan en Leop­ard kam­pvogn virk­er, samt tonen på kaser­nen i Hol­ste­bro og endelig udsendelsen til FN-mis­sio­nen i ex-Jugoslavien.

John­ny C. Jensen og Kasper Søe­gaard: Myten om Oper­a­tion Bølle­bank. For­laget Grøn­nin­gen 1. 240 sider; illus­tr­eret; 300 kr.