Chakotens Nyhedsbrev #4/2019

På det kom­mende møde, ons­dag den 6. marts afhold­er Sel­sk­a­bet et spæn­dende fore­drag:

Pegasus-Broen og Merville-Batteriet – to britiske kommandoraids, ved militærhistoriker og rejseleder Hans Dal.

Bemærk: fore­draget starter præ­cis kl. 19.00  

Mil­itærhis­torik­er og rejseled­er Hans Dal fortæller om to britiske kom­man­doan­greb, som i over 71 år har været omgærdet af mange myter, leg­en­der og kon­spir­a­tionste­ori­er. Nat­ten mellem den 5 og 6. juni 1944 ind­tog et Glid­er Infantry com­pa­ny fra 6. Air­borne Divi­sion, under kom­man­do af major John Howard, Bénou­ville-broen (Pega­sus-Broen) over Caen kanalen og broen over Orne flo­den (Hor­sa-Broen). Det var den mest vel­lykkede kom­man­do­op­er­a­tion under inva­sio­nen i Nor­mandi­et. Men som hidtil beskrevet var broen ikke befæstet med forsvarsværk­er, mask­ingevær­er og en del­ing infan­ter­is­ter. Kun to 17-årige tyske sol­dater bevogt­ede broen, og de stak af, da svæve­fly­ene land­ede ved siden af broen. De tab, englæn­derne havde ved ind­tagelse af broen, skyldtes friend­ly fire, hvor sol­dater bliv­er ramt af egne eller allierede styrk­er.

           

Kun godt 6 km fra broerne lå end­nu et vigtigt mål, det tyske kanon­bat­teri — HKB-Merville — som var en trussel mod inva­sion­sstyrken. For at uskadelig­gøre kanon­bat­teri­et blev der luft­land­sat 750 fald­skærm­strop­per under ledelse af ober­stløjt­nant Ter­ence Otway, men denne oper­a­tion blev en total fiasko. Kun 150 fald­skærm­sjægere nåede frem til kanon­bat­teri­et, hvor de mødte stor mod­stand. Tre gange forsøgte englæn­derne at ind­tage bat­teri­et, men de blev hver gang slået tilbage, da tyskerne beskød bat­te­ri­om­rådet med egne kanon­er fra et nærliggende kanon­bat­teri. Først 71 døgn efter inva­sio­nen trak tyskerne sig tilbage fra området og tog tre af kanon­erne med.

Dørene åbn­er som van­lig kl 18.30, men bemærk at fore­draget vil starte kl. 19.00 — så der vil være begrænset tid til børssalg m.m. Der er midtve­js i fore­draget ind­lagt en kort pause.

Husk: Gæster er altid velkomne


Døds­fald:

Per Fin­st­ed
(1955 — 2019)

Sel­sk­a­bet har mis­tet Per Fin­st­ed efter læn­gere tids syg­dom.

Fam­i­lien Fin­st­ed udgjorde gen­nem adskil­lige årti­er en fast bestand­del i vores virke. Pers far, Egon Chris­t­ian Fin­st­ed (1926–2012), var et meget aktivt medlem – hyp­pigt ful­gtes far og søn til medlemsmøderne, og begge berigede de os gen­erøst med deres omfat­tende mil­itærhis­toriske viden – gerne videre­givet gen­nem en karak­ter­is­tisk brug af smit­tende humor.

Per forfinede sine evn­er som en dygtig formi­dler, især gen­nem Sel­sk­a­bets hjemme­side; så ikke blot vore medlem­mer, men også danske og uden­landske his­to­riein­ter­esserede fik stor gavn af, hvad vi alle den dag i dag har til rådighed – og det inden for nogle ganske få tastetryks afs­tand.

Vi savn­er Per, men gen­nem hans sub­stantielle og velil­lus­tr­erede artik­ler af bety­delig og blivende vær­di kan vi geno­pleve resul­tater­ne af hans ser­iøse forskn­ing og dybe engage­ment. Det kan ses i for eksem­pel ét af hans tal­rige mester­værk­er, artiklen Den indiske hær om bjerg­bat­terier, 1890–1940, der lig­ger tilgæn­gelig under Militærhistorie/Militære enheder/Artilleri.

Hjemmes­i­dens læsere fik og har fort­sat også megen nytte af Pers store fokus på tin­fig­ur­er, der afbilder det britiske imperi­um, og han har således også på hjemmes­i­den efter­ladt sig sol­id viden inden for til­gan­gen Fig­ur­er og dioramaer/Tinfigurens historie/Britains Tin­fig­ur­er. Også Sir Win­ston Churchill sam­lede på pro­duk­tion­erne fra netop dette fab­rikat, som vi kan se det på hans fødest­ed, Blenheim Palace – så Per mestrede også på den vis den his­toriske per­spek­tiver­ing.

Per var gen­nem alle årene en aktiv krigsspiller, i starten med inter­esse for Den amerikanske Borg­erkrig, for det var det, de unge medlem­mer spillede. Men fra Plan­spillet blev intro­duc­eret ved Chakotens week­end­krigsspil i beg­y­n­delsen af 70’erne blev det Anden Ver­den­skrig, han gik op i og malede fig­ur­er til (20mm fig­ur­er, primært Air­fix). Han skabte store hære fra Storbri­tan­nien (Guards Armoured Divi­sion og 43rd Wes­sex Divi­sion) foru­den gener­iske enhed­er fra Tysk­land, Rus­land og Ungarn. Per malede meget nøjagtigt og detal­jeret. Det er få forundt at kunne male Guards Armoured Divi­sions mærke på ærmet af en 20 mm fig­ur.

Og det var ikke kun kam­p­en­hed­erne, som Per frem­stillede. Hans enhed­er var rigeligt forsynet med træn- og andre støt­teen­hed­er, herun­der støtte fra korps og armé. Det er sjældent. Desværre nåede Per ikke at opleve, at hans fig­ur­er og tunge kanon­er blev afbildet i jubilæum­snum­meret af Wargames, Sol­diers & Strat­e­gy (nr. 100). Det kom til Dan­mark få dage efter Pers bort­gang.

Per doku­menterede, hvad han fandt ud af. Det være sig malebeskriv­else for rus­siske enhed­er, som er bedre end mange uni­forms­bøger, til kuriøse artik­ler om brug af hunde i den Røde Hær (http://www.chakoten.dk/wp-content/uploads/Brugen-af-hunde-i-Den-røde-Hær.pdf) eller ungarske sol­daters ophold i Geels Skov.

Det hør­er med til Pers væsen, at han over­lod sin store sam­ling af krigsspils­fig­ur­er til de øvrige krigsspillere for nogle år siden, da han desværre blev ramt af alvorlig syg­dom. Per elskede Lon­don, og i mange år var han en fast delt­ager på ver­dens største krigsspilmesse Salute, lige­som han del­tog i leg­etøjsmess­er for at opkøbe 54 mm fig­ur­er.

Vi vil savne Per Fin­st­eds inspir­erende kreativitet!

På Sel­sk­ab­dets veg­ne
Hans Chr. Wolter og Ole Thure­holm

Per Fin­st­eds bisæt­telse find­er sted fredag den 22. feb­ru­ar kl. 14 i Det lille Kapel på Marieb­jerg Kirkegård, Marieb­jergvej 1, 2820 Gen­tofte.

Chakotens Nyhedsbrev #3/2019

Så er vi snart ved at gå ind i februar måned og det er ved at være tid hvor vi igen skal mødes til en hyggelig klubaften på Rødovregård.

Onsdag den 6. februar. Kl 18.30 

Her vil vi præsen­tere et spæn­dende fore­drag: Hæren og de kemiske våben i 1920’erne,
ved vores sekretær i bestyrelsen; his­torik­er og mag.art. Alek­sander Haug.

Med udgangspunkt i arki­va­lier fra Rigsarkivet vil Alek­sander fortælle om, hvor­dan Gaskom­mis­sio­nen af 1922, Hæren tekniske Korps og en række enkelt­per­son­er i Krigsmin­is­teri­et op gen­nem 1920-erne forsøger at få ind­ført kemiske våben i hæren.
Dette arbe­jde trak tråde til såv­el det øvrige Skan­di­navien som Carls­bergs kemiske Lab­o­ra­to­ri­um — ja sågar til USA.
Alek­sander Haug har med stor ind­sigt skrevet om forsøget på at ind­føre kemiske våben i sit spe­ciale:  ”I Skyggen af Første Ver­den­skrig. Forsvaret og de Kemiske Våben i Mellemkrigsti­den, 1920–1935”.

På afte­nen vil som altid inden fore­draget, der starter 19.30, være tid til samvær og hygges­nak med de øvrige medlem­mer, samt gå på jagt i vores spæn­dende Børs-salg.

Hvis man ikke er medlem af Sel­sk­a­bet, er man altid velkom­men til at kikke inden for som gæst.

Årets første møde — 9. januar

Første møde den 9. jan­u­ar, var i van­lig stil et afs­lap­pet hyggemøde vor fik tid til at tale om alt mellem him­mel og jord, men ikke mindst hvad der ven­ter i det kom­mende år. Vores præsi­dent, Hans Chris­t­ian Wolter tog orden og gav en kort, men lev­ende præsen­ta­tion af bestyrelsens plan­er for Sel­sk­a­bets 75 års jubilæum.

Sel­sk­a­bet har over årene vist sine kom­pe­tencer gen­nem forskel­lige udstill­ing af medlem­mernes fan­tastiske pro­duk­tion af fig­ur­er og dio­ra­maer. I et forsøg på at række læn­gere ud blandt inter­esserede, plan­lægges en virtuel udstill­ing via Sel­sk­a­bets hjemme­side.

Arbe­jdet har været i gang side for­som­meren 2018 og ikke blot ram­men men også ind­hold­et er ved at tage form. Udstill­in­gens hov­edem­n­er vil fokusere på uni­form­s­planch­er og de medlem­mer der ved deres kun­st­ner­iske evn­er har bidraget til denne særlige kun­st­form. Der ud over vil naturligvis mod­el­ler­ing og bema­l­ing af fig­ur­er samt bygn­ing af dio­ra­maer have en fremtræ­dende plads.

 

Aktiv his­to­rieformidling og sam­ling af mil­i­taria har i de senere år været et af de områder Sel­sk­a­bet favn­er og det vil der­for være naturligt også at inklud­ere dette i en udstill­ing der på smukkeste måde kan vise hvad og hvem Chakoten, Dan­sk mil­itærhis­torisk Sel­skab, er.

  

Et andet højde punkt i jubilæum­såret vil være vores 75 års jubilæums­fest, der afholdes på Rødovregård, den 24. august 2019. Detal­jer om fes­ten, tilmeld­ing m.v. vil blive omtalt i bladet og her på hjemmes­i­den.

 

Chakoten Nyhedsbrev #2/2019

dannebrogpaahalvstang

Det er med sorg at Chakoten har erfaret at en kæmpe blandt vore medlemmer Svend Nielsen er gået bort.                                                                                   1927 — 2018

Svend Nielsen er død – og Sel­sk­a­bet har mis­tet en af sine store fig­ur­malere og et dejligt men­neske. Svend var lær­er – over­lær­er. Og hvor må det have været inspir­erende at være hans elev, for han var utrolig vidende og kunne lev­ende fortælle anek­dot­er, som man ikke kunne finde i den almin­delige his­to­riebog.

Napoleon var Svends spe­ciale. Hans viden om den lille kor­po­ral gik langt videre end de flestes. Og han delte den gerne med os andre, lige­som han omsat­te den til de mest fan­tastiske dio­ra­maer. Ved julekonkur­rencerne vent­ede vi altid med spænd­ing på, hvad over­lær­eren havde med i papæsken.  Og man blev aldrig skuf­fet — men overvældet. En detal­jerig­dom der gjorde en svim­mel. Det gav næsten altid en 1.præmie i dio­ra­ma-klassen og ikke sjældent et ”Best in Show”!

Svend var elske­lig!  Altid pos­i­tiv og ven­lig – direk­te hyggelig at være sam­men med. Og så havde han humor. Ikke bare når han for­t­alte om Napoleon, men også i sine dio­ra­maer.                          Mange husker sikkert hans dio­ra­ma af Lille Køb­mager­gade efter englæn­dernes bom­barde­ment i 1807. Et dys­tert emne men midt i al elendighe­den vak­ler sko­mageren ud af ruinen med en flaske snaps, han har red­det og kig­ger man godt efter, kan man se, at lokum­met i går­den er nogen­lunde intakt, selvom taget er blæst af.
 Vi havde også altid stor moro med at finde Svends ”varemærke” i dio­ra­maerne: Rot­terne. På de udendørs dio­ra­maer havde han med usvigelig sikker­hed plac­eret en eller flere rot­ter – og de er alt­så meget små i 1:32.

Svend var meget kreativ, opfind­som og utra­di­tionel. I hans dio­ra­ma af pub­likum der beun­dr­er Davids store maleri Le sacre ser man de fleste fig­ur­er bagfra.  

Detal­jernes mester: I dio­ra­maet ”1815 Père la Vio­lette est retourne”  er der malet graf­fi­ti på en mur hvor Hon­neur et Patrie er skrevet over til Hor­reur et Patrie. En lille drillede­tal­je til dem, der har lært fran­sk.

I nogle år havde Sikringsstyrken på Vestvold­en stor glæde af Svends delt­agelse som fig­ur­maler. Mange inter­esserede flokkedes om Svends bord for at se mesteren i arbe­jde.

Vi vil savne Over­lær­er Nielsen rigtig meget.

Chris­t­ian Raun