Boganmeldelse: Det Tredje Rige på frimærker

Det Tred­je Rige på frimærk­er
En ny bog om den nazis­tiske pro­pa­gan­da og selv­forståelse på frimærk­er anbe­fales på det varmeste.

Af Simon Bering Papousek.

Ifølge Aris­tote­les vil ”folk kun over­be­vis­es, når de præsen­teres for et logisk bud­skab, som berør­er dem emo­tionelt, fra nogen, de opfat­ter som tro­værdi­ge”.
Således præsen­ter­er den norske his­torik­er Kim Hjar­dar begre­bet pro­pa­gan­da og hvorledes dette har været benyt­tet gen­nem tiden. Hjar­dars bog Hilsen fra Hitler beskriv­er, hvor­dan den nazis­tiske pro­pa­gan­da og selv­forståelse kom til udtryk på de små mærk­er, som er gen­stand for megen spot og spe, men også fas­ci­na­tion, nem­lig: Frimærk­er.

Følg lin­ket til anmeldelse:
Det Tred­je Rige på frimærk­er — Bogan­meldelse af Simon Papousek

Chakotens Nyhedsbrev #9/2019

Befæst­nin­gens Dag, den 29 sep­tem­ber

Så kom vi godt ind i okto­ber, årets sid­ste efterårsmåned. For nogle af sel­sk­a­bets medlem­mer bety­der det en vel over­stået Befæst­nin­gens Dag på Vestvold­en og Glad­sax­e­fortet.

På Vestvold­en var arrange­ment i år hen­lagt til selve vold­en, hvor Dobbeltkaponiere ved pkt. XII og den nordlige Sky­dtsstill­ing i Hvissinge Bat­teri var besat med Fod­folk og Artilleris­ter. Efter i mange år at have nydt godt af et sol­rigt efterårsve­jr, havde vi i år en lidt mere grå dag med bland­et sol og sky­er.

Godt besøgt arrange­ment – og meget spæn­dende for pub­likum at komme inden­for i den gam­le kaponier­er.

2019 Foto Finn Hill­mose © 
       

       

Anvis­ningssalg, den 2 okto­ber
i okto­ber er der tra­di­tion for at vi afhold­er anvis­ningssalg. Således også i år, hvor rigtig mage medlem­mer havde fun­det vej til Rødovre­gaard hvor vi om afte­nen kl 19.30 åbnede sal­get. Der var som altid mange gode og spæn­dende bøger, herun­der en række værk­er der var udgået af Forsvarets bib­liotek samt fra pri­vate sam­linger.

Næste møde

Næste møde i sel­sk­aber bliv­er den 6. novem­ber, det sid­ste ordinære møde inden vi træder ind i julemåne­den og tra­di­tio­nen tro afhold­er Julemøde med Årskonkur­rence. Emnet for afte­nens fore­drag er det tyske kyst- og luft­forsvars bat­teri i Alle­shave i Sejerø Bugten, ved Søren Ped­er­sen.

Julemøde, den 7. decem­ber  kl. 18.30 på Rødovre­gaard.

Menu­en er i år Flæskesteg med rød­kål og brune kartofler. Tilmeld­ing til kasser­eren sen­est den 22. novem­ber.
Årskonkur­ren­cen afvikles som altid med 10 kat­e­gori­er der præmieres, samt kat­e­gorien ”Uden for Konkur­rence” hvor hvad som helst af fig­ur­mæs­sig eller mIl­itærhis­torisk tilsnit kan udstilles. Detal­jer om kat­e­gori­erne kan find­es i Chakoten nr. 2 fra juni måned.

Boganmeldelse: Den røde brænding.

Ny bog fortæller om den danske ind­sats før, under og efter D‑dag.

Af Simon Bering Papousek

Inden for det sen­este års tid er der udkom­met en stribe bøger omhan­dlende danskeres bidrag til den vestal­lierede ind­sats under Anden Ver­den­skrig. Det drejer sig blandt andet om ”Med vinger og våben” af Susanne Feier­skov (Gylden­dal, 2018), ”For Dan­marks fri­hed” af Mikkel Plan­nthin (Tur­bine, 2018) samt de to bøger om William S. Knud­sen, hen­holdsvise ”One Dol­lar Man” af Ole Søn­nich­sen (Lind­hardt og Ringhof/Storyhouse, 2019) og ”Big Bill” af Mar­tin Lund (Haase, 2019). Endelig skal nævnes denne bog: ”Den røde brænd­ing” af Jakob Tøtrup Kjærs­gaard (Tur­bine, 2019).

Kjærs­gaards bog adskiller sig en smule fra de øvrige titler, idet den udelukkende beskæftiger sig med dan­sk ind­sats under inva­sio­nen af Nor­mandi­et i 1944, Oper­a­tion Over­lord. I forordet kan læs­es, at ”for­målet med denne bog er at give læseren et over­skueligt og rigt illus­tr­eret billede af den danske ind­sats før, under og efter D‑dag, d. 6. juni 1944” (s. 9). For­målet opfyldes ved at give de danskere delt­agere en stemme gen­nem deres egne beretninger og brevene hjem.

Læs hele anmeldelse: Den røde brænd­ing — Bogan­meldelse af Simon Papousek