Generalforsamling den 2. september

Selskabets Generalforsamling 2020 kan nu afholdes på Rødovregaard, onsdag den 2. september 2020, kl. 19.15 

At der nu er blevet reduc­eret i den dvaletil­stand, som Grundlovens §79 har befun­det sig i, bety­der at Sel­sk­a­bets medlemsmøder på ny kan afholdes.
Gen­er­al­for­sam­lin­gen kan der­for afholdes den 2. sep­tem­ber 2020 i overensstem­melse med ind­kaldelsen i marts 2020 num­meret af Chakoten, og der vil som plan­lagt blive gen­nem­ført børs- og anvis­ningssalg.

Forinden åbnes sæso­nen dog med medlemsmødet den 12. august, hvor Lars Lind taler om den tyske sværd­tra­di­tion.
Hvis vejret tillad­er vil der indgå server­ing fra grillen på gård­splad­sen.

Medlemsmøderne den 7. okto­ber, den 4. novem­ber og den 5. decem­ber afholdes som annon­ceret i Chakoten.

Evt. nye sit­u­a­tion­er, som har ind­fly­delse på årets resterende medlemsmøder annon­ceres på Sel­sk­a­bets hjemme­side www.chakoten.dk.
 
Alle medlem­mer ønskes en rigtig god som­mer og fint hel­bred!

 

Med ven­lig hilsen

Hans Chr. Wolter
Præsi­dent

 

Chakotens Nyhedsbrev #8/2020

Spændende boganmeldelse om flyvevåbnets arbejdshest i fra 50′ til 70’erne —  DC3 (Dakota C‑47 Skytrain)

Indtil for nylig kunne man om som­meren få fornø­jelsen at fly­ve med vet­er­an­fly­et DC‑3 fra Roskilde Lufthavn. Det er slut nu. Der er ikke råd til at vedlige­holde det gam­le fly fra 1944, og nu står det opma­gasineret i en gam­mel træhangar i Køben­havns Lufthavn.
Selv om man (for­mentlig) ikke mere vil få mulighed for at sætte sig i det 20 per­son­er fly og tage den beta­gende tur lavt hen over det cen­trale Køben­havn og forstæder, rum­mer DC‑3’eren så meget spæn­dende his­to­rie, at der er rigeligt med mate­ri­ale om fly­et til en hel bog. Og det er netop, hvad fly­his­torik­eren Ole Steen Hansen har skrevet med ”DC‑3’eren fra Roskilde”

Link: Læs mere her

 

Udvalgte bøger fra 2019

Simon Bering Papousek giver en oversigt over nogle af de nye, militærhistoriske bøger.

Ras­mus Mariager og Anders Wiv­el:
Hvor­for gik Dan­mark i krig? Bind 1–4.
For­laget Rosendahl.

I 2016 blev det beslut­tet at Dan­marks delt­agelse i kri­gene i Koso­vo, Afghanistan og Irak skulle gen­nemgås af en uvildig under­søgelseskom­mis­sion. Først på året lå resul­tatet således tilgæn­geligt på Køben­havns Uni­ver­sitets hjemme­side, hvor det desu­den er muligt at bestille hele udred­nin­gen i fysisk udgave. De fire bind er ind­delt med en intro­duk­tion til bevæg­grun­dene, for­løbene og tankerne bag de danske ind­satser i bind 1. Bind 2 behan­dler ind­sat­sen i Koso­vo og Afghanistan, bind 3 tager fat i Irak og endelig bind, som gen­nemgår og præsen­ter­er det benyt­tede kilde- og bag­grunds­ma­te­ri­ale. Udred­nin­gen kan down­load­es her: https://krigsudredning.ku.dk/

Michael H. Clemme­sen:
Søn­der­jyl­lands forsvar og Lem­bourns spi­onage. Om skiftet i 1928–29 tilbage til Tyskerkursen fra små flirt med fran­sk alliance.
Syd­dan­sk Uni­ver­sitets­for­lag. 572 sider.

Den pen­sionerede brigade­gen­er­al Michael H. Clemme­sen afrun­der med denne titel sit trip­tykon over dan­sk forsvar­spoli­tik med særligt fokus på mellemkrigsti­den. Denne bog han­dler om den danske kap­ta­jn Har­ry Lem­bourn fra Tøn­der­gar­niso­nen blevet arresteret efter et klun­tet spi­onage­forsøg i Berlin. Den danske forsvar­spoli­tik og –vil­je, sikker­hed­spoli­tik og mil­itær­poli­tik bliv­er flot beskrevet og står som et væsentligt bidrag til Dan­marks his­to­rie i mellemkrigsti­den.
 

Peter Her­tel Ras­mussen:
Den danske tysk­lands­bri­gade 1947–1958.
Syd­dan­sk Uni­ver­sitets­for­lag. 460 sider.

Da Anden Ver­den­skrig slut­tede, var Dan­mark at reg­ne for en af de allierede. Eller var vi? Godt nok havde vi vist vores mod­stand mod den tyske besæt­telses­magt, men hvor dybt stak den danske mod­stand mod tyskerne egentligt? Denne bog beskriv­er den danske tysk­lands­bri­gade, som blev sendt afst­ed til Nord­tysk­land som bevogt­ningsen­hed og som et bidrag til den engelske besæt­telse af denne del af Tysk­land. Hvorledes brigaden blev brugt som et aktiv i den danske forsvar­spoli­tik er cen­tral i denne detal­jerige fortælling, men giv­er også et særde­les værdi­fuldt bidrag til nyere dan­sk mil­itærhis­to­rie.

Cor­nelius Ryan:
Den læng­ste dag. Den illus­tr­erede udgave.
Gylden­dal. 304 sider.

Den klas­siske frem­still­ing om inva­sio­nen i Nor­mandi­et 1944 udkom i en ny illus­tr­eret udgave i stort for­mat fra Gylden­dal. De velk­endte illus­tra­tioner fra de oprindelige udgaver af Ryans bog er med i den nye, herun­der en stribe nye billed­er, hvo­raf nogle af dem er i farv­er. Desu­den er bogen forsynet med Ryans egne notater, skitser og afskrifter fra de inter­views, han benyt­tede som for­læg for sin frem­still­ing. Bogens store for­mat bety­der, at billed­si­den kom­mer flot til udtryk, samt kor­tene over landgang­som­rådet. I det hele taget en meget fornem udgivelse, som bør stå i enhver bogre­ol. 

Mikkel Kirke­bæk:
Den yder­ste grænse. Danske friv­il­lige i de baltiske uafhængighed­skrige 1918–1920.
Lind­hardt & Ring­hof. 1208 sider.

Denne titel behan­dler Dan­sk Baltisk Aux­il­iær Corps og deres udsendelse til Baltikum i tiden umid­del­bart efter 1. Ver­den­skrig. Med bag­grund i breve og dag­bøger som kilde­grund­laget, fortælles his­to­rien om et af Dan­marks mere ukendte eller ube­han­dlede sider af vores uden­rigs- og forsvar­spoli­tik, og som kan spores helt frem til i dag.

Chakoten Nyhedsbrev #7/2020

To nye boganmeldelser:

Helle Nør­gaard og Ulla Varnke Sand Egeskov: Regan Vest. Demokrati­ets sid­ste bas­tion.

Af Simon Papousek

I løbet af 1960’erne opkøbte Forsvarets Bygn­ings- og Etab­lisse­mentst­jen­este areal­er i Skør­p­ing syd for Ålborg. Areal­erne lå tæt ved Rold Skov og hvor under­grun­den, der var rig på kridt, egnede sig til et større byg­geri. Det endte med at blive et 5.000 kvadrat­meter stort under­jordisk anlæg, som under byg­geri­et blev holdt så hem­meligt, at ikke engang arbe­jdsmæn­dene var klar over, hvad det var de byggede. Bygn­ing­steg­ningerne røbe­de kun at der var tale om et Region­san­læg Oplev, og ikke det det i virke­lighe­den var: Et REGeringsANlæg.
Regan Vest. Demokrati­ets sid­ste bas­tion fortæller his­to­rien om anlæggelsen af bunkeren og ikke mindst om, hvor­dan den var indret­tet. Bogen er disponeret med godt 26 sider reg­ulær tekst og 134 sider med for­trinsvist billed­er med fork­larende billedtekst.

Reislers pop­ulære leg­etøjs­fig­ur­er

Af Jens Kris­t­ian Boll

En betragtelig del af Chakotens læsere har for­mentlig gjort deres tidlig­ste mil­itære erfaringer med Reislers pop­ulære sol­dater i 54 mm-for­matet, hvad enten det drejede sig om de brune og grå sol­dater – eller negersol­dater­ne, som de i hine svundne og lidet poli­tisk kor­rek­te tider hed. Eller ”de grå og brune myresol­dater” i 30 mm-for­matet, der til gengæld var kom­pat­i­ble med Teknos og Wilmers mil­itærkøretø­jer.  Jeg går der­for ud fra, at bladets læsere vil blive glade over at høre, at Mar­tin S. Nielsen nu har udgivet sit værk om Reislers fig­ur­er. Læserne føres på en spæn­dende rejse gen­nem Reislers righoldige pro­duk­tion af mod­erne sol­dater, danske liv­gardere i gal­la og til hverdag, cow­boys, indi­anere, mex­i­canere, spe­jdere, rum­forskere, brand­folk og politi­bet­jente, ekso­tiske dyr og den danske bon­degårds beboere og deres dyre­hold. 

Følg lin­ket ti anmeldelserne: https://www.chakoten.dk/bog-anmeldelser/