Generalforsamling d. 7. april 2021 er udskudt !

Det er med stor beklagelse at vi igen i år må udskyde vores årlige generalforsamling.

Da de gældende ind­skrænkninger i for­sam­lings­fri­he­den end­nu vil fort­sætte i nogen tid, find­er vores ordinære gen­er­al­for­sam­ling ikke sted som annon­ceret, den 7. april 2021.

Da vi for nærværende ikke ved hvornår der bliv­er muligt at afholde gen­er­al­for­sam­ling, opfor­dres alle til at holde sig ajour på Sel­sk­a­bets hjemme­side www.chakoten.dk og på mod­tagne e‑mails. Bestyrelsen vil give yderligere oplysninger, hvor det er relevant.

Med ven­lig hilsen 

Simon. B. Papousek

Præsi­dent

Den første kongevagt trækker op til Amalienborg

I dag den 27. feb­ru­ar 1794: Den første kongevagt trækker op til Amalien­borg fra Liv­gar­dens Kaserne. Før da boede Kon­gen på Chris­tians­borg Slot, men efter bran­den 26. feb­ru­ar fly­t­tede kon­gen til Amalien­borg og vagt­pa­raden ful­gte med.
 
Den 26. feb­ru­ar 1794 brændte det første Chris­tians­borg – konge­fam­i­liens slot­sres­i­dens i hovedstaden. 
Den nu husvilde konge­fam­i­lie måtte bl.a. over­nat­te i gen­er­al von Huths bolig i ”Gjethuset” – et gam­melt kanon­støberi, hvor bl.a. Salys ryt­ter­stat­ue af Fred­erik 5. var blevet støbt. Gjethuset lå på Kon­gens Nytorv, der hvor Det Kon­gelige Teater (gl. scene) og Stærekassen omtrent lig­ger i dag.
 
I efter­føl­gende dage blev konge­fam­i­lien ind­logeret i mere standsmæs­sige lokaliteter i Køben­havn – bl.a. i uden­rigsmin­is­terens palæ på hjør­net af Bredgade og Fred­eriks­gade, hvorun­der Liv­gar­den naturligvis også opret­tede vagt.
 
Den 5. marts 1794 erhvervedes Moltkes Palæ (Chris­t­ian 7’s Palæ) og den 12. marts 1794 blev Schacks Palæ (Chris­t­ian 9’s Palæ) erhvervet.
At palæerne blev erhvervet så hur­tigt skyldes det forhold, at Moltkes Palæ stod tomt – fornemt møbleret og ind­fly­t­ningsklart. Det stod dog helt anderledes til med Schacks Palæ, hvor det havde kne­bet med vedlige­hold­elsen. Arveprin­sen erhvervede Lev­et­zaus palæ (Chris­t­ian 8’s palæ) og da Brock­dorffs palæ (Fred­erik 8’s palæ) allerede var statens ejen­dom – sid­st­nævnte blev anvendt som Søkade­takade­mi – kom alle fire palæer på statens hænder.
 
Andre medlem­mer af den kon­gelige fam­i­lie erhvervede palæer i nærhe­den af Amalienborg. 
Den 10. marts ved 19-tiden fly­t­tede kon­gen, Chris­t­ian 7. og kro­n­prin­sep­a­r­ret – kro­n­prins Fred­erik (6. – konge fra 1808–1839) og kro­n­prins­esse Marie Sophie Fred­erikke – ind i Moltkes Palæ og dermed gik Amalien­borg ind i dan­mark­shis­to­rien, som kon­gelig residens.
 
I maj 1794 for­lagde man res­i­densen til Fred­eriks­berg Slot for at give plads til iværk­sæt­telsen af forskel­lige bygn­ingsmæs­sige foranstaltninger.
Det drejede sig om opførelsen af Hardroffs Kol­lon­ade, som forbindelses­gang mellem kon­gen og kro­n­prin­sens palæer, forhø­jelsen af port­flø­jene samt en omfat­tende ren­over­ing af Schacks Palæ. I decem­ber 1794 vendte konge­fam­i­lien tilbage til Amalien­borg. Chris­t­ian den 7. til Moltkes og kro­n­prin­sep­a­r­ret til Schacks Palæ.
 
Der blev desu­den indret­tet offi­cersvagter­vagt­stuer i hov­ed­port­pavil­lio­nen til Chris­t­ian 9’s Palæ og under­of­fi­cersvagt­stue i hov­ed­port­pavil­lio­nen til Chris­t­ian 7’s Palæ med bagved liggende vagt­stuer for mandskabet.
I Fred­erik 8’s Palæ indret­tedes vagt for Hest­gar­den med stalde bag palæet og mar­ke­tenderi i kælderen. På dette palæ blev der desu­den opsat et ur, der kom fra port­bygnin­gen på Fred­eriks­berg Slot – af hen­syn til den dagligt optrækkende vagtparade.

Møde den 3. marts aflyses

Som det vil være de fleste bek­endt, blev der desværre ikke åbnet tilstrække­ligt op i de gældende Coro­na-restrik­tion­er, så vi kan gen­nem­føre vores plan­lagte møde den 3. marts. Mødet er der­for aflyst.

Det er brand ærg­erligt, da vi jo havde håbet på der var en chance for, at vi kunne genop­tage vores møder og igen beg­y­n­de at sam­les på Rødovre­gaard. Men vi må væb­ne os med tålmodighed.

Vi håber naturligvis stærkt på, at vi kan gen­nem­føre Gen­er­al­for­sam­lin­gen som plan­lagt — den 7. april. Men indtil det bliv­er meldt endeligt ud fra myn­dighed­erne, at vi igen kan for­sam­les, er datoen for vores gen­er­al­for­sam­ling udskudt ind til videre.

Hold øje med hjemmes­i­den her — og hvad der med­de­les på vores Facebook

Ind til vi ses igen.…

Pas godt på Jer selv!

Simon Papousek
præsident