Chakotens Nyhedsbrev #7/2019

Dan­sk Mil­itærhis­torisk Sel­skab har i anled­ning af sit 75-års jubilæum, sam­let en per­lerække af højdepunk­ter fra de mange år i en udstill­ing, som kan ses på hjemmes­i­den fra:

Søndag den 04. august 2019.

Udstill­in­gen vil kunne find­es i menu­en til højre på hjemmes­i­den.


I de mange år har Sel­sk­a­bet været et sam­lingsst­edet for inter­esserede i dan­sk og uden­land­sk mil­itærhis­to­rie. 

Fra Sel­sk­a­bets start er der bl.a  udar­be­jdet farve­planch­er, visende de forskel­lige uni­former og farve­val­get i jakke, bukser, kjol­er med mere.

En stor del af Sel­sk­a­bets medlem­mer havde og har stor inter­esse i det stadig sti­gende udbud af fig­ur­er.            Hvor mange fig­ur­er der møj­som­meligt er blevet bemalet af Sel­sk­a­bets medlem­mer er ikke til at sige. Men mon ikke det løber op i mange tusinde. Ligeså mange frus­tra­tioner tæller denne pro­duk­tion for­mentlig også, når mod­el­byg­geren ikke lige ram­mer den helt kor­rek­te farve, eller taber en epaulet på gul­vet. Mod­el­byg­gerens mareridt!

Lang tid, brugt på studi­er i gam­le reg­u­la­tiv­er og billed­er, er gået forud før mod­el­byg­geren har ramt de rigtige detal­jer og farv­er. Ud over imponerende enkelt­fig­ur­er er der også blevet bygget store og små dio­ra­maer til udstill­ing i Sel­sk­a­bet og på museer. 

Endelig er sam­ling af mil­i­taria og aktiv his­to­rieformidling – reen­act­ment – kom­met til, hvor grup­per vækker for­tidens mil­itære enhed­er til live, med orig­i­nalitet i uni­former og udrust­ning, samt indlevelse i de val­gte tidspe­ri­oder.

God fornø­jelse!

 

Hyggemøde — Klubaften

Onsdag 14. august 18:30 — 22:00

Første møde efter som­mer­pausen. Kom og hyg dig med ven­nerne i Sel­sk­a­bet og fortæl om
som­merens mil­itærhis­toriske oplevelser og om, hvad der peger fre­mad for dig. Hvis vejret
tillad­er det, kør­er vi grille frem og sid­der uden­for i går­den på Rødovregård.
Mødet beg­y­n­der kl. 18.30.
 
Rødovregård, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre, Den­mark kort
 
 

Jubilæumsfejring med middag på Rødovregård

Lørdag 24. august 18:00 — 22:00

 
 

I anled­ning af Sel­sk­a­bets 75 års jubilæum afholdes der jubilæums­fest på Rødovregård for medlem­mer med led­sager. Vi videre­før­er her den pop­ulære tra­di­tion med at opfor­dre medlem­merne til på denne aften at delt­age iklædt his­toriske uni­former eller lig­nende, således at delt­agerne også kan få noget kolorit at leve op til.

Velkom­st­drinks i haven, hvor præsi­den­ten vil byde velkom­men. Efter­ful­gt af en tre-ret­ters menu  serveret i Havestuen. Mid­da­gen afs­luttes med kaffe og hyggeligt samvær.
Vin, øl og kan købes i baret til Jubilæum­spris­er.

Rødovregård, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre, Den­mark kort
 

Boganmeldelse: Kejserens sidste luftskib

Af Simon Bering Papousek
Under 1. Ver­den­skrig blev indus­triens frem­bringelser testet og afprøvet. Automobilet,maskingeværet og fly­ve­mask­i­nen er blot tre af tidens mod­erne og nye opfind­elser, man enten test­ede for sit mil­itært poten­tiale eller raf­finerede ved at benytte det på en ny måde.

Læs anmeldelsen af bogen “Kejserens sid­ste Luft­skib”  om en spæn­dende og fascinerende his­to­rie om en af de dati­dens nye tekniske frem­bringelser og hvorledes dets mil­itære poten­tiale blev afprøvet.

Følg lin­ket: https://www.chakoten.dk/luftskibets-sidste-togt/

Luftskibet L70

Luft­ski­bet L70 var det sid­ste, der blev sat ind på tysk side under 1. Ver­den­skrig. Det blev skudt ned tæt på Eng­land i 1918.

Chakoten Nyhedsbrev #6/2019

Selvom Sel­sk­a­bets mødeak­tiviteter stille og roligt er i gang med at blive droslet ned for som­meren bety­der det ikke at alt Mil­itærhis­torisk aktivitet i Dan­mark går i stå.

Fak­tisk foregår to af årets Mil­itærhis­toriske arrange­menter i Juni måned et i hver ende af lan­det.

Arrangementet i ØST er:

Krigshistorisk Festival 2019

weekenden 15.–16. juni 2019.


Oplevelses­cen­ter Vestvold­en gen­t­ager suc­ce­sen og laver Krigshis­torisk Fes­ti­val sam­men med en række af Dan­marks bed­ste formidlings­grup­per fra de sid­ste 2000 års his­to­rie.

Krigshis­torisk Fes­ti­val er to dejlige dage med flere hun­drede krigshis­toriske aktør­er på Dan­marks største tid­slin­je. Det foregår som altid på Vestvold­en i Rødovre mellem Ejby­bunkeren og Artiller­ima­gasinet.
Der er opvis­ninger, oplevelser, aktiviteter og mass­er at kigge på for hele fam­i­lien og der er igen i år fri entre over hele fes­ti­val­om­rådet

Delt­agerlis­ten og pro­gram­met opdateres løbende, så hold øje her:   Oplevelses­cen­ter Vestvold­en

og arrangementet i VEST er:

2. Verdenskrig Veterantræf

weekenden 15.–16. juni 2019.

Besæt­telses­tid­shis­torisk Sel­skab (BSTH) og Bunker­mu­se­um Hanstholm gen­nem­før­er atter                2. Ver­den­skrigstræf i 2019 i Hanstholm.

Arrange­mentet kom­mer til at foregå i helt nye ram­mer, for træf­fet fly­t­ter ca. 300 m mod syd til Hjem­meværns­går­dens område, og fly­t­nin­gen bety­der, at arealet 3‑dobbles, og der bliv­er der­for meget mere plads til alle aktiviteterne.

Læs mere om arrange­mentet her:       Pro­gram for 2. ver­den­skrig vet­er­antræf

eller på Bunker­mu­se­um Hanstholm

 

Vi har også mod­taget både en invi­ta­tion og enfore­spørgsel fra Garder­høj­fortet i Lyn­g­by.

Garderhøjfortet søger brætspil og brætspils-entusiaster

Fredag 21. juni 2019.

Fredag d. 21/6 afholdes den første spil­leaften på Garder­høj­fortet. Her vil der være mulighed for at prøve fortets escap­e­r­ooms, samt at spille bor­drolle­spil eller bræt­spil i fortets stemn­ings­fulde rum. Gardeer­høj­fortet kom­mer til at købe en række spil som pass­er til fortet, men vi ville rigtig gerne kunne præsen­tere et stort spil-otek.Derfor håber vi at der måske er nogle der vil donere gam­le spil til os.
Vi ønsker os alle spil inden­for temaet krig og strate­gi. Det kunne f.eks. være fan­tastisk med spil som Risk, Strat­ego, Skak, Axis and Allies, Car­ca­sonne eller andre lig­nende spil.                   Hvis du har et af disse spil, og det alligev­el bare sam­ler støv i kælderen, så mod­tager vi dem meget gerne

Så Hvis du er vild med at spille spil, så håber vi at du har lyst til at komme og være med d. 21/6.                                                                            Er du end­nu mere vild med spil, så søger vi også friv­il­lige der har lyst til at lave fede spil­leaften­er på Garder­høj­fortet fre­mover, tag endelig fat i os, hvis du vil være med

Læs her hvis du vil vide mere om Garder­høj­fortet samt hvor du find­er os:  Garder­høj­fortet