selskabet 2019 hcw

Sel­sk­a­bet er sam­lingsst­ed for medlem­mer, der inter­esser­er sig for mil­itærhis­to­rien i dens mange forskel­lige afskygninger.

De månedlige medlemsmøder holdes i veleg­nede lokaler på Rødovre­gaard. Møderne giv­er medlem­merne mulighed for at lære mere om dan­sk og uden­land­sk his­to­rie gen­nem fore­drag, der spæn­der vidt kro­nol­o­gisk og tem­a­tisk: mil­itære enhed­er, kamp­former, uni­former, fan­er, våben, his­to­rieformidling, sam­ling af orig­i­nale uni­former, våben og udrustning.

Sel­sk­a­bet byder tillige på anvis­ningssalg af bøger, mod­elfig­ur­er og andre effek­ter med mil­itært tilsnit – ofte til beskedne pris­er. Fra tid til anden arran­geres udflugter med mil­itærhis­torisk ind­hold. Sikringsstyrken er som his­to­rieformidling ved re-enact­ment opret­tet for at syn­lig­gøre peri­o­den 1914 til 1918 til ind­sæt­telse ved Køben­havns Befæstning.

Siden opret­telsen i 1944 har Sel­sk­a­bet udgivet tidsskriftet Chakoten, der udkom­mer fire gange årligt, og som i flot udstyr inde­hold­er artik­ler inden for medlem­mernes inter­esseom­råder: mil­itærhis­to­rie, krigshis­to­rie, uni­forms­malere, his­to­rieformidling, mod­elfig­ur­er – mil­itærhis­to­rie i minia­ture, krigsspil, bogan­meldelser og foreningsmeddelelser.

Der er udgivet sær­num­re om: Den Store Nordiske Krig, Kri­gen på Sjæl­land 1807, Spanierne i Dan­mark, Det danske Aux­il­iærko­rps i Nord­tysk­land 1813, Dan­mark under 1. Ver­den­skrig 1914–1918.

 

  1. jan­u­ar 2019/HCW