Om Chakoten — Dansk militærhistorisk Selskab.

  • Sel­sk­a­bet har HKH Prins Joachim som protektor.
  • Sel­sk­a­bet er sam­ling­st­ed for mil­itærhis­torisk inter­esserede i bre­dest mulige forstand.
  • Medlem­mernes inter­ess­er sam­ler sig typisk om mil­itære styrk­ers his­to­rie i krig og fred. Kamp­former, uni­former, fan­er, våben, his­to­rieformidling, samt sam­ling af orig­i­nale uni­former, våben og udrust­ning m. v.. 
  • Sam­ling af antikke fig­ur­er og mod­eller. Mod­el­ler­ing, støb­n­ing og bema­l­ing af fig­ur­er og mod­eller samt bygn­ing af dioramaer.
  • Medlemsmøder afholdes hver den første ons­dag i måne­den, med und­tagelse af juni og juli, samt i august, hvor vi mødes den anden ons­dag istedet.
  • Medlem­sak­tiviteterne hvil­er desu­den på udgivelsen af tidsskriftet Chakoten, der udkom­mer fire gange årligt.  Samt de månedlige medlemsmøder med mil­itærhis­toriske fore­drag, klubak­tiviteter og anvis­ningssalg over mil­itærhis­torisk effek­ter, bøger og figurer.
  • Sel­sk­a­bet er grund­lagt i 1944 og har siden da sam­let højt spe­cialis­erede medlem­mer i ind- og udland.
  • Sel­sk­a­bet har en række uden­landske venneforeninger.