The Continental Wars Society

foreign correspondantChakoten har indgået aftale med det engelske sel­skab The Con­ti­nen­tal Wars Soci­ety, som udgiv­er foren­ings­bladet The For­eign Cor­re­spon­dent, om at udvek­sle foren­ings­blade fremover.
The Con­ti­nen­tal Wars Soci­ety beg­y­n­dte i 1988 som en studiegruppe i The Vic­to­ri­an Mil­i­tary Soci­ety, primært for­di grup­pen havde større inter­esse i de kon­ti­nen­tale krige end i de engelske kolonikrige. Efter­føl­gende dannede man sit eget sel­skab, men bevarede et fort­sat godt forhold til The Vic­to­ri­an Mil­i­tary Soci­ety. Sel­sk­a­bet har på inde­værende tid­spunkt omkring 120 medlem­mer fordelt på UK, Ital­ien, Aus­tralien og USA. Sel­sk­a­bet min­der meget om vores, da man ud over almin­deligt mil­itærhis­torisk inter­esserede medlem­mer også har krigsspillere og fig­ur­malere. Blandt andet har en gruppe medlem­mer besøgt slag­mark­erne for Treårskri­gen og for 1864 og skrevet artik­ler om disse krige.

The For­eign Cor­re­spon­dent udkom­mer fire gange om året i hen­holdsvis jan­u­ar, april, juli og okto­ber såv­el i en papirudgave som elek­tro­n­isk. Bladet inde­hold­er artik­ler om alle aspek­ter af kon­ti­nen­tal europæisk mil­itær his­to­rie mellem årene 1815 og 1914 og skrives lige­som Chakoten primært af medlem­merne. Papirver­sio­nen af The For­eign Cor­re­spon­dent tilgår vor præsi­dent, Hans Chr. Wolter, og indgår dermed på sæd­van­lig vis i fordel­ing­sor­d­nin­gen med de øvrige blade, vi mod­tager fra vore søsterorganisationer.

Redak­tør Ralph Weaver kan nås på email ralphcws@hotmail.com, eller per brev på:

CWS, 37 Yead­ing Avenue, Har­row, Mid­dle­sex HA2 9RLUK.

Klik her for at læse The For­eign Cor­re­spon­dants Jubilæumsnummer.