Indgange til Selskabets og tidsskriftets historie

Grund­laget for Sel­sk­a­bet blev banet under meget beskedne forhold. Efter en række pri­vate og ganske uformelle sam­menkom­ster opret­tedes Chakoten som foren­ing i 1944 bestående af kun tre medlem­mer, Kon­ser­va­tor Preben Kan­nik, Inspek­tør Sven Erwin Gal­laus og Køb­mand W. Kambro.

I de første år voksede medlem­stal­let, men man ind­så hur­tigt, at der var behov for et foren­ings­blad på grund af den fysiske afs­tand mellem Sel­sk­a­bets medlem­mer. Allerede i feb­ru­ar 1946 kunne man udgive det første num­mer af tid­skriftet med titlen

Chakoten
Medlems­blad for Forenin­gen af Tin­fig­ur­sam­lere og Uni­formshis­torikere i Danmark

I de føl­gende år steg medlem­stal­let lang­somt men sikkert, ikke mindst som følge af de mange udstill­inger, som Sel­sk­a­bet åbnede fra beg­y­n­delsen af 1950’erne.

Bladet blev fra beg­y­n­delsen i 1946 udsendt som et måneds­blad i A5 for­mat, men på grund af en svin­gende mængde mate­ri­ale forsøgte man i 1958 at ændre på for­men ved kun at lade det udkomme 4–5 gange årligt, samt udskifte for­matet til A4. Desu­den ændredes navnet til Chakot-Nyt.

Det tilskyn­d­ede åben­bart til at levere stof til bladet; for allerede senere samme år blev udgivelsen tilbage­ført til A5 for­mat og de efter­føl­gende årgange 1959–1961 bestod da af 10–12 numre.

I 1962 ændrede tidsskriftet igen for­mat og lay-out ‚idet man herefter satsede på A4 og det blev også den sid­ste årgang med mere end 4 num­re, sam­tidig med at man fra nr. 5 /1962 ændrede dets navn til Chakoten. Endelig vendte redak­tio­nen tilbage til A5 for­matet, som blev anvendt 1977–1981.
I 1966 blev Sel­sk­a­bet slået sam­men med Dan­sk Mil­itærhis­torisk Sel­skab, som den­gang var et søstersel­skab til Chakoten og for at vise at man nu var et sam­let sel­skab, skift­ede tidsskriftet fra 1968 navn til

Chakoten
Dan­sk Mil­itærhis­torisk Selskab

Sel­sk­a­bet og tidsskriftet har siden anvendt dette navn.

Den næste ændring af tidsskriftet skete i 1980’erne, hvor man som noget nyt beg­y­n­dte at ind­sætte forskel­lige mil­itære illus­tra­tioner på for­si­den. Allerede fra starten havde man anvendt en illus­tra­tion på for­si­den i form af et logo teg­net af Preben Kan­nik. Logoet forestillede en grenader­chakot for Kon­gens Reg­i­ment i Fred­erik 6.‘s tid. Den blev påført som et stem­pel på hvert eksem­plar. Da tidsskriftet i 1962 ændredes til A4 for­mat, blev chakoten en over­gang sup­pleret med grenaderen, der bar den. Næste større ændring af tidsskriftet skete i 1997 hvor det for første gang udkom med for- og bag­side i farvetryk og endelig i 2008 udkom tid­skriftet for første gang trykt helt i farv­er og med det lay­out, som læseren nu ser.

Under­ve­js i tid­skriftets his­to­rie er der også blevet udgivet en del sær­num­re omhan­dlende forskel­lige emn­er som f.eks. kri­gen på Sjæl­land i 1807, men også om hob­by­ma­te­ri­aler, fig­urstøb­n­ing og bema­l­ing. Ligeledes har Sel­sk­a­bet gen­nem årene udgivet en del farve­planch­er sam­men med tidskriftet.

En omfat­tende artikel af Sel­sk­a­bets præsi­dent, Hans Chr. Wolter, om Sel­sk­a­bet gen­nem de 75 år 1944–2019, er bragt i juni 2019 udgaven af tidsskriftet.

En omfat­tende artikel om tidsskriftets ret­ning og ind­hold af Sel­sk­a­bets tidligere redak­tør og bille­dredak­tør, Claus Mogensen, bringes i decem­berudgaven 2019 af tidsskriftet.

(klik på billed­erne for at se og læse de enkelte blade) 
     
                 1946                                    1958                                 1962

       
               1984                                    1997                                 2008