Sikringsstyrken 1914–1918

Sikringsstyrken 1914 — 1918

Af Steen Jensen og Chris­t­ian Raun

For­målet med ”1914-Grup­perne” er gen­nem arrange­menter og offentlig med­virken, at visu­alis­ere peri­o­den 1914–1918 for deri­gen­nem at give et livagtigt billede af Sikringsstyrkens ind­sæt­telse ved Køben­havns Befæst­ning – ved forterne på Nord­fron­ten og på Vestvolden.

Grup­perne er opret­tet inden for ram­merne af Dan­sk Mil­itærhis­torisk Sel­skab, idet virke og befø­jelser gen­nem beslut­ning af decem­ber 2013 er aftalt med Sel­sk­a­bets bestyrelse.

Den danske Sikringsstyrke var Dan­marks neu­tralitets­forsvar under 1. ver­den­skrig 1914–18. Ind­kaldelsen af Sikringsstyrken var ikke en mobilis­er­ing af Hæren, men en poli­tisk mark­er­ing af Dan­marks vil­je til at forsvare Lan­det – primært de stat­slige insti­tu­tion­er, regerin­gen og ikke mindst Konge­huset. Alle sym­bol­er på vores nationale ret. Sym­bol­er der hvis de forsvandt som følge af en tysk eller britisk besæt­telse kun betyde at vort land måtte opgives som en selvstændig nation. Det var i hvert fald et sce­nar­ie den daværende regering følte de måtte han­dle ud fra.

Inter­esse for denne på mange måder sær­prægede peri­o­den i dan­sk mil­itærhis­to­rie, opstod bland nogle medlem­mer af sel­sk­a­bet i 2009. Sam­tidigt havde der i Rødovre kom­mune været gang i en større ren­over­ing af en del af Køben­havns gam­le befæst­ningsan­læg, Vestvold­en. Sam­men med Rødovre kom­munes pro­jekt Oplevelses­cen­ter Vestvold­en var der der­for skabt grund­lag for et samar­be­jde og ikke mindst en retab­ler­ing af nogle af de oprindelige lokaliteter for Sikringsstyrken.

I 2010 og 2013 blev der med ven­lig hjælp fra Den kon­gelige Liv­garde stil­let et antal uni­former til rådighed. Gar­dens vagtu­ni­former kunne – og bliv­er stadig – med nogle tilpas­ninger bruges som uni­former for fod­folk, artilleris­ter og ingeniør­er fra tiden før og under Sikringsstyrkens indkaldelse.

Som his­torisk formidlings­gruppe består Sikringsstyrken i dag af to grup­per. Sikringsstyrken 1914–18 på Vestvold­en og Sikringsstyrken på Glad­sax­e­fortet. Begge grup­per omfat­te de forskel­lige våbe­narter der var repræsen­teret i styrke. Primært Fod­folket, der den gang lå i kan­ton­nement langs fæst­nin­gen og i den mellem Roskilde og Mosede etablerede Tune-still­ing, men også Fæst­ningsar­tilleri­et der bemand­ede Nord­fron­tens forter og kanon­bat­terierne på Vestvold­en. Ingeniør detache­menter og For­ple­jn­ings- og forsyn­ingstrop­per samt Lægeko­rpsets folk er naturligvis også en vigtig del af den sam­lede styrke.

Udrust­ning og udstyr er på forskel­lig vis tilve­je­bragt. Dels gen­nem medlem­merne egne sam­linger af orig­i­nale gen­stande fra peri­o­den, men også ved et stort arbe­jde med at gen­sk­abe bl.a. telte af de forskel­lige typer der var i brug i de lejre der i var anlagt bag Vestvolden.

Grup­perne delt­ager hvert år i Befæst­nin­gens Dag, der afholdes den sid­ste søndag i sep­tem­ber, men med­virk­er også ved arrange­menter og events med rela­tion til peri­o­den eller Køben­havns befæstning.