Sønderjyder i krig på Østfronten

Inter­essen for Første Ver­den­skrig ret­ter sig hov­ed­sageligt mod kri­gen på vest­fron­ten, men en ny bog giv­er en stor­poli­tisk og mil­itærhis­torisk analyse af kri­gen på øst­fron­ten fra ver­den­skri­gens beg­y­n­delse til den rus­siske borg­erkrig, der ful­gte efter krigen.

Af Hen­rik Denman

Som bek­endt var Dan­mark neu­tral under Første Ver­den­skrig, hvor lan­det for­måede at holde sig uden­for. Trods det spillede mange danskere forskel­lige roller i kri­gen, ikke mindst søn­der­jyske mænd, der gjorde tysk krigst­jen­este. Størst bevå­gen­hed har der været om mænd fra Søn­der­jyl­land – den nordlige del af Slesvig, som mellem 1864 og 1920 tilhørte Tysk­land. De søn­der­jyske krigs­delt­agere forbindes først og fremmest med kam­p­ene på vest­fron­ten, hvor en stor del af sol­dater­ne del­tog i de store slag. Men der var sol­dater fra Søn­der­jyl­land ind­sat på alle fron­ter, som matros­er i slaget ved Jyl­land, som koloni­trop­per i Afri­ka, i stridighed­erne om Det Osman­niske Rige i Mellemøsten – og på østfronten.

Øst­fron­ten beteg­nes ofte som ”den glemte front”. Samti­dens avis­re­portager og senere his­to­rieskrivn­ing han­dlede kun i min­dre grad om kon­flik­ten mod øst mellem på den ene side Tysk­land, Østrig-Ungarn, Bul­gar­ien og Osman­nerriget og på den anden side Rus­land, Rumænien og Ser­bi­en. Kort sagt øst­fron­ten i Første Verdenskrig.

Her del­tog et stort antal danskere i kam­p­ene. Omkring 35.000 søn­der­jyske mænd gjorde tysk krigst­jen­este i løbet af ver­den­skri­gen. Antallet af dan­sk- og tysksind­ede sol­dater fra Søn­der­jyl­land, som på et eller andet tid­spunkt gjorde tjen­este på øst­fron­ten, vur­deres til at være 10–12.000 mand.

Analyser af kri­gen på østfronten

Deres oplevelser af krigshan­dlingerne på øst­fron­ten og fra flere af de store slag bliv­er frem­draget i bogen ”Fra ver­den­skrig til borg­erkrig – Øst­fron­ten 1914–1924 set med danske øjne”, skrevet af de tre his­torikere Claus Bundgård Chris­tensen, Niels Bo Poulsen og Mar­tin Bo Nør­regård. Det er den første bog på dan­sk om det his­torisk vigtige kapi­tel, hvor tyn­gdepunk­tet er analyser af de mil­itære og stor­poli­tiske begiven­hed­er i krigsårene 1914–1918, men som titlen angiv­er også om den blodi­ge borg­erkrig, der afløste verdenskrigen.

Begiven­hed­erne mod øst havde stor betyd­ning for Dan­mark, for lan­det havde anselige økonomiske og poli­tiske inter­ess­er i Rus­land. Ver­den­skri­gen og borg­erkri­gen fik tillige betyd­ning for, hvor­dan Europas his­to­rie udviklede sig i mellemkrigsti­den og under og efter Anden Verdenskrig.

De tre for­fat­tere fortæller om øst­fron­tens betyd­ning i Tysk­lands og Østrig-Ungar­ns sam­lede strate­gi. Ærindet er først og fremmest at frem­lægge en stor­poli­tisk og mil­itærhis­torisk analyse af kri­gen på øst­fron­ten – også set gen­nem dan­sk optik, hvor det er rel­e­vant og muligt.

De første syv kapitler under­søger begiven­hed­erne frem til krigsaf­s­lut­nin­gen den 11. novem­ber 1918, mens de to sid­ste kapitler drejer sig om den gru­somme borg­erkrig, der efter­føl­gende brød ud i det sprængte zarrige. Bogen giv­er en gen­nem­gang af de tre stri­dende parter – Tysk­land og Østrig-Ungarn på den ene side og Rus­land på den anden. Man får en over­sigt over de tre rigers hære og deres opbygn­ing og udrust­ning. Herefter får man en ind­sigts­fuld og over­skuelig beskriv­else af kri­gens for­løb på øst­fron­ten med en detal­jeret gen­nem­gang af de store slag som kam­p­ene i det vestlige Polen, vin­ter­slaget i Karpa­ter­ne, det tyske angreb i Øst­preussen og den østrig-ungarske efterår­sof­fen­siv 1915.

Danske øjen­vid­neberetninger

Til den overordnede gen­nem­gang af kri­gens udvikling føjes danske beretninger, f.eks. fra slaget ved Gusev i Øst­preussen i 1914 (på tysk Gumbin­nen), som gav mange af de delt­a­gende sol­dater deres ild­dåb, bl.a. søn­der­jy­den Hen­ning Skov, der var tilknyt­tet Infan­terie-Reg­i­ment Nr. 176, som kom fra Torun. Han beskrev i sine erindringer slaget. Hans beskriv­else illus­tr­erer, at det end­nu var bevægelseskri­gen, som dominerede de tak­tiske forestill­inger på begge sider. Man reg­nede med, at infan­teri­et uden videre for­bere­delse med suc­ces kunne løbe storm mod en fjende bevæb­net med mask­ingevær­er og artilleri. I sine erindringer skrev Hen­ning Skov bl.a.:

”Når man nu, selv så mange år efter, tænker på Gumbin­nen, er det med sorg i hu, for­di de fleste af ens bed­ste kam­mer­ater fra de to år i kaser­nen fandt døden den dag. Vort komp. blev på denne ene dag halveret fra 250 mand ned til 130 mand.”

Slag for slag føl­ger vi kri­gens bøl­gen frem og tilbage på øst­fron­ten, sup­pleret med danske vid­nes­byrd fra breve og erindringer. De søn­der­jyske sol­dater var i frontlin­jen, og der­for har deres stem­mer karak­ter af øjen­vid­neberetninger, mens de i sagens natur ikke bidrager stort med strate­giske overvejelser.

cir­ca 1916: Ger­man troops in trench­es with guns at the ready, in East Prus­sia, pos­si­bly at Tan­nen­berg. (Pho­to by Hul­ton Archive/Getty Images)

En del søn­der­jyske sol­dater endte i rus­sisk fan­gen­skab. Flere af dem har beskrevet deres krigs­fan­gen­skab, og bogen fortæller om de danske bestræ­belser på at forbedre de dan­sksind­ede sol­daters vilkår også i Rusland.

Efter kri­gens afs­lut­ning kom Okto­ber­rev­o­lu­tio­nen i Rus­land, og flere enhed­er af friv­il­lige danskere blev ind­sat i den rus­siske borg­erkrig. Den største og nok mest kendte enhed var Dan­sk-Baltisk Aux­il­iær Corps. Bogen bringer en over­sigt over denne danske vinkel, som dog er beskrevet i flere danske bøger. Bogens for­fat­tere kan sam­men med læserne se frem til en kom­mende bog om det danske friv­il­lige korps i Est­land af his­torik­eren Mikkel Kirkebæk.

Bogens store vær­di lig­ger i de meget fine analyser af kri­gen på øst­fron­ten, som får til­fø­jet meget inter­es­sante øjen­vid­neberetninger skrevet af søn­der­jy­der i tysk krigst­jen­este. Kri­gen på øst­fron­ten er beskrevet tidligere, også på dan­sk, men er her frem­lagt, så de stri­dende parters strate­gi­er og udfor­dringer står klart for læseren. Bogen får øget vær­di ved at strække per­spek­tivet fra blot at han­dle om kri­gen på øst­fron­ten til også at knytte forbindelsen til den rus­siske revolution.

Claus Bundgård Chris­tensen, Mar­tin Bo Nør­regård og Niels Bo Poulsen: Fra ver­den­skrig til borg­erkrig. Øst­fron­ten 1914–1924 – set med danske øjne. Gylden­dal. 344 sider. 299,95 kr.

 

 

Illus­tra­tioner

1,
Den 4. juni 1916 indledte den rus­siske hær en offen­siv på den sydlige halvdel af Øst­fron­ten. Gen­er­al Alek­sej Brusilov var man­den bag en række velfor­beredte angreb ret­tet mod den østrig-ungarske hær, som trods velud­byggede forsvarslin­jer blev løbet fuld­stændig over ende nær byen Lut­sk (i det nuværende Ukraine). Billedet er taget dagen før angre­bet og vis­er oberst Hus­sel fra det østrig-ungarske infan­terireg­i­ment Nr. 75 på inspek­tion syd for Cebrow.

2,
Tyske trop­per i skyt­te­grave i Øst­preussen, for­mentlig ved Tan­nen­berg. Det store slag ved Tan­nen­berg slut­tede med, at Sam­sonovs 2. Armé blev slået og derefter sat­te i vild flugt. Den tyske sejr var overvældende: alene 95.000 rus­siske sol­dater havnede i krigsfangenskab.

Fra ver­den­skrig til borg­erkrig er den første bog på dan­sk om dette vigtige kapi­tel og inde­hold­er den store fortælling om kri­gen på Øst­fron­ten – en fortælling, hvor også danske stem­mer kom­mer til orde. For Dan­mark havde store økonomiske og poli­tiske inter­ess­er i Rus­land, og en stor gruppe af søn­der­jy­der del­tog i kri­gen på tysk side.Fra ver­den­skrig til borg­erkrig er den første bog på dan­sk om dette vigtige kapi­tel og inde­hold­er den store fortælling om kri­gen på Øst­fron­ten – en fortælling, hvor også danske stem­mer kom­mer til orde. For Dan­mark havde store økonomiske og poli­tiske inter­ess­er i Rus­land, og en stor gruppe af søn­der­jy­der del­tog i kri­gen på tysk side.Fra ver­den­skrig til borg­erkrig er den første bog på dan­sk om dette vigtige kapi­tel og inde­hold­er den store fortælling om kri­gen på Øst­fron­ten – en fortælling, hvor også danske stem­mer kom­mer til orde. For Dan­mark havde store økonomiske og poli­tiske inter­ess­er i Rus­land, og en stor gruppe af søn­der­jy­der del­tog i kri­gen på tysk side.Fra ver­den­skrig til borg­erkrig er den første bog på dan­sk om dette vigtige kapi­tel og inde­hold­er den store fortælling om kri­gen på Øst­fron­ten – en fortælling, hvor også danske stem­mer kom­mer til orde. For Dan­mark havde store økonomiske og poli­tiske inter­ess­er i Rus­land, og en stor gruppe af søn­der­jy­der del­tog i kri­gen på tysk side.