En Verden For Sig

Af Christian Raun

Fritids­beskæftigelse kan være så meget. Man kan gå rundt og slå til en lille kugle, rende ophidset

rundt og sparke efter en bold, eller blot stå og råbe der­til. Gå til klas­sisk kon­cert eller lytte til
Heavy Met­al. Men man kan også samle

Chakotens Årsfigur 2005, en Hestgarder 1848 i samlet og bemalet stand.

Chakotens Års­fig­ur 2005, en Hest­garder
1848 i sam­let og bemalet stand.

på og bemale såkaldte “tin­fig­ur­er”, som i dag ofte er pro­duc­eret i alle mulige andre mate­ri­aler. De fig­ur­er, der vis­es på denne udstill­ing, er alle frem­stil­let eller bemalet af men­nesker, der har val­gt “mil­itær i minia­ture” som deres fritidsinteresse.
En hob­by, som deles med mange over hele ver­den og hvor — hvis man end­nu ikke selv er så dygtig, at man kan skabe sine egne fig­ur­er — kan købe i tusind­vis af forskel­lige fig­ur­er fra alle
peri­oder — frem­stil­let over hele klo­den. Den mest almin­delige stør­relse for en sådan fig­ur er 54 mm, en stør­relse som kom­mer fra de heden­gangne engelske Britains leg­etøjs­sol­dater, som vel også er nuti­dens sam­ler­fig­ur­ers “mod­er”.

Rund­mas­sive fig­ur­er til egenbe­ma­l­ing er noget tem­melig nyt. Det start­ede omkring 1960 i Eng­land. I dag er der fig­ur­er i alle stør­relser fra 6 mm til 20 cm eller reg­ulære buster. Mate­ri­alerne går fra tin over forskel­lige ugiftige met­al­legeringer til diverse plas­tik­typer og resin. Udbud­det er enormt og kvaliteten stadig sti­gende. Gam­le udgåede fig­ur­er bliv­er sam­ler­ob­jek­ter Der er noget for enhver smag og prisklasse.

Her ses delene til Chakotens Årsfigur 2005, inden den samles.

Her ses delene til Chakotens Års­fig­ur 2005,
inden den samles.

En sådan lille fig­ur leveres ofte som et lille sam­lesæt, hvor man først må fjerne eventuelle grater og ujævn­hed­er med en lille fil eller skarp kniv. Herefter limes de forskel­lige dele sam­men og fig­uren rens­es for over­fladefedt, grund­males, hvorefter man kan bruge timer og dage på at få alt bemalet kor­rekt og i den stil, man find­er bedst. Ikke to bemaler nøjagtig samme fig­ur ens.
Nor­malt er der en lille malebeskriv­else eller farve­billede med, men deru­dover find­es i dag et hav af bøger med uni­form­so­plysninger, f.eks. de engelske Osprey hæfter. Snart beg­y­n­der man at tænke på at forbedre eller ændre detal­jer på sådanne købe­fig­ur­er, og så beg­y­n­der nærmere studi­er af
våben og uni­former, samt ikke mindst hov­ed­brud med hvorledes man bedst ændr­er og til­fø­jer diverse detal­jer. Man kan måske bruge dele fra andre fig­ur­er, eller man kan frem­stille selv,
man kan skabe meget — ja det meste — med såkaldt “Put­ty” — plas­tiske tokomponentstoffer.
Der find­es flere forskel­lige, alle med forskel­lige egen­sk­aber. Disse mate­ri­aler er oprindelig frem­stil­let til blikkenslagere, og de red­sk­aber man bruger er gerne fra tan­dlægever­de­nen. Alt kan bruges. Det gælder blot om at være kreativ.

Bema­l­ing foregår oftest med vand­baserede og ugiftige acryl­farv­er (f.eks. de spanske Valle­jo), men nogle sværg­er stadig til ter­pentin­baserede olie- eller alky­d­baserede malinger — alle har fordele og ulem­per. Igen — alt kan bruges. Vil man selv frem­stille sine egne fig­ur­er — og hvor­for ikke — så laver man først et skelet i stål­tråd, eller køber et sådant, så fig­uren får de rette pro­por­tion­er. Herefter er det “bare” først at bygge krop­pen op og så klæde den på.
De første par forsøg kom­mer nok for de fleste til ikke at ligne det, man havde drømt om men hen ad vejen opdager man, at det ikke er så svært at få rimelige resul­tater, selv om man må erkende
at for at nå topre­sul­tate, ja så kræver det mest hårdt slid og så lidt talent.

Hvis man selv laver sine figurer, starter man med et simpelt ståltrådsskelet, bøjet i nogenlunde den stilling, man ønsker figuren. Figuren bygges op i modellermasse.

Hvis man selv laver sine fig­ur­er, starter
man med et sim­pelt stål­trådsskelet, bøjet i
nogen­lunde den still­ing, man ønsker fig­uren.
Fig­uren bygges op i modellermasse.

Først en simpel krop med markerede led. Derefter modelleres tøj og udrustning i den rækkefølge, man ville tage det på i virkeligheden.

Først en sim­pel krop med mark­erede led.
Derefter mod­elleres tøj og udrust­ning i den
række­følge, man ville tage det på i virkeligheden.

 

 

 

 

Når man så har sin fig­ur færdig, skal man til at støbe. Også her er ver­den gået fre­mad, idet man med sil­i­cone-gum­mi rimelig nemt — kræver dog lidt øvelse — kan lave forme, som giv­er per­fek­te gen­givelser i met­al. For at få det hele så kor­rekt som nu muligt,- og det er jo et af målene — så er der som oven­nævnt megen lit­ter­atur på diverse sprog, men alligev­el kan det være svært lige at finde den oplysning eller det billede man man­gler. Her kan man have stor fordel af at være medlem af en sam­ler­foren­ing som Chakoten, hvor der ofte er en, der ved “noget” eller kan pege i den ret­ning man skal søge i bøger, arkiv­er osv. Vejled­ninger omkring støb­n­ing, bema­l­ing osv. kan man finde både i bøger og på nettet.

Modellerredskaberne kan være alt fra den almindelige modellerpind til tandlægeredskaber for de fine detaljer. Malingen er acryl eller olie alt efter temperament, og penslernes størrelse går helt ned til de superfine 10/0.

Mod­ellerred­sk­aberne kan være alt fra den almin­delige mod­eller­pind til tan­dlægered­sk­aber for de fine detal­jer. Malin­gen er acryl eller olie alt efter tem­pera­ment, og penslernes stør­relse går helt ned til de superfine 10/0.

Fig­ur­er og alt hvad der ellers hør­er til hob­byen, kan man købe i f.eks. neden­for nævnte butikker. Disse butikker er tillige sam­lingsst­ed for andre entu­si­aster udi hob­byen, så dels kan man komme af med sine penge på de nævnte adress­er, dels få mange nyt­tige tips og opbyggelige sam­taler med andre besø­gende og ikke mindst inde­hav­erne. Det er sande hob­by­for­ret­ninger med hver deres spe­ciale. Desu­den er der inter­net­bu­tikker med et stort udvalg af fig­ur­er og tilbe­hør, som ikke er i han­de­len her­hjemme. På inter­net­tet er det også muligt at finde debat­sider og hjemmesider om
fig­ur­er og modelbygning.