Artilleriet i mellemkrigstiden

Artilleri­et har gen­nem tiderne delt­aget i alle nævneværdi­ge danske krige, men i  1909 ændredes artilleri­ets  organ­i­sa­tion idet 1. Artilleri Reg­i­ment ændr­er navn til 1. Felt Artilleri Reg­i­ment (FAR), af 1. Artilleri Bataljon udvikles Kys­tar­tilleri Reg­i­mentet og 2. Artilleri Reg­i­ment ændr­er navn til 2. FAR hvo­raf udskilles 3. Artilleri Afdeling 
I 1920 nedlægges Fæst­nings Artilleri  Reg­i­mentet og i 1923 oprettes så 3. FAR (af 3. Art Afd) samt Kystartilleriet
I 1932 ændres Kys­tar­tilleri­et til Kyst­de­fen­sio­nen under Søvær­net. 10. Art Afd oprettes og i 1937 oprettes Luftværns Regimemtet

Med hærord­nin­gen af 1932 ændredes 1. Afdel­ing væsentligt. Hes­tene blev afløst af motor-køretø­jer, som de efter­hån­den foræld­ede kanon­er blev trukket efter. I slut­nin­gen af 1930´erne gen­nem­førte afdelin­gen forsøg med forskel­lige 105 mm pje­cer, men før sådanne kunne anskaffes kom 2. Verdenskrig

5. Artille­ri­afdel­ing , ca. 1939

Dan­sk motoris­eret feltar­tilleri 1940

Dan­sk hes­tetrukket feltar­tilleri 1940

Luftværn­sar­tilleri­et ind­sats i neu­tralitets­forsvaret 1939–40

Køben­havns luft­forsvar i mellemkrigstiden

Vort _nye_ Luftværnsartilleri

Dansk_Antiluftskyts

75 mm L_30 luftværn­skanon M.1914_16