Den Danske flådes historie i korte træk

”Stolt står den danske sømand” sådan lyder et gam­melt ord og det er noget som den danske orlogs­flåde kan bryste sig af.

Vi har siden vikinge­ti­den haft en stolt tra­di­tion for skib­s­bygn­ing, men vikingerne var ikke kendt for at danne større flåder — for det meste sam­lede de en 2–4 skibe og drog på plyndringstogt.
Det var Mar­grethe d. 1. som plant­ede frøet til starten på en nation­al dan­sk orlogs­flåde da hun i slut­nin­gen af 1300-tal­let befalede adlen og køb­stædernes borg­ere at ”bekoste og udruste” skibe til rigets forsvar.
I løbet af 1400-tal­let opstod der efter­hån­den behov for en per­ma­nent flåde. Og under kong Hans (1481–1513) fik flå­den en fastere organ­i­sa­tion, og der blev for første gang bygget store skibe på kon­gelig befal­ing. Den 10. august 1510 udfat­ter Kong Hans en skriv­else hvor i han undævn­er Hen­rik Kum­merdi­ge til:
”Øver­ste kap­ta­jn og høveds­mand for alle vore kap­ta­jn­er, folk og tjenere, som vi nu skikket og forskrevet har at være i søen. Os og vort rige og lands tjen­este mod vore og rigens fjen­der og uvenner”
Dette doku­ment og denne dato ans­es offi­cielt som den danske flådes fød­sels­dag og gør den danske flåde til ver­dens æld­ste, end­nu eksis­terende sømil­itære institution.

Flå­dens his­to­rie er omfangsrig så der­for vil denne kun blive gen­nemgået i træk både hvad angår per­son­er, skibe og søslag.

Tiden før 1510 — Vikinger og askefisere
Flå­dens fød­sel Tiden omkring 1510
Peri­o­den fra 1588 til 1697 — Fra Chris­t­ian IV til Niels Juel
Peri­o­den fra 1697 til 1800  ‑Fra svenskekrige til englandskrigene
Peri­o­den fra 1800 til 1815 Slaget på Køben­havns red, Flå­dens ran og Englandskrigene
Peri­o­den fra 1815 til 1850 Genop­bygn­ing af flå­den og 3års-kri­gen 
Peri­o­den fra 1850 til 1864 — Mellemkrigsti­den og de første panserskibe
Peri­o­den 1864 — 2. Slesvigske Krig
Peri­o­den 1864–1914 — Fra Lin­jeskib til Panser­skib — en udviklingsrevolution.
Peri­o­den 1914–1918 — Flå­den under 1. verdenskrig