Her kommer de danske soldater, 1915

Her kommer de danske soldater” (1915)

Indscannet af Per Finsted

Kongen holder revy over tropperne efter en stor manøvre.

Kon­gen hold­er revy over trop­perne efter en stor manøvre.

Indledning

I 1915 udkom hæftet Her kom­mer de danske sol­dater med tekst af kap­ta­jn Einar Holm og teg­ninger af Ras­mus Chris­tiansen. Hæftet er i dag en sjælden vare og da jeg fik mulighed for at låne en farve­fo­tokopi, så var det nærliggende at scanne materialet.

Ras­mus Chris­tiansens sans for de uni­formsmæs­sige detal­jer genk­endes blandt andet fra hans to værk­er om danske mil­itære uni­former Danske Uni­former fra Hær og Flaade (1911) og Sup­ple­ment til Danske Uni­former fra Hær og Flaade (1916).

Afslutning

Hæftet er et godt tids­billede — både hvad angår den mil­itære uni­former­ing og udrust­ning samt den noget over­drevne pæd­a­gogik, som den gode kap­ta­jn læg­ger for dagen i sin tekst.

Heru­dover er der god inspi­ra­tion at hente med hen­syn til opstill­ing af tin­sol­dater — især for sam­lere af Heyde og Brigadér fig­ur­er. Heru­dover vil en række af planch­erne kunne udgøre gode bag­grunde for opstillinger.

Så vidt vides man­gler der en planche eller tek­st­side, men jeg har et begrun­det håb om, at den på et senere tid­spunkt kan føjes til samlingen.
Om det indle­dende billede
Kon­gerevyen er sam­men­sat af planche 9 og 10. Detail­studi­er vil dog afs­løre, at de to billed­er ikke pass­er helt sam­men, men man får alligev­el et indtryk af, hvorledes dette opslag tager sig ud i det orig­i­nale hæfte.

Kilder

1. Den danske hærs uni­former­ing af Hans Chr. Wolter, Det kon­gelige Gar­nisons­bib­liotek, Køben­havn 1985, ISBN 87–981850‑0–4.
2. Danske Uni­former fra Hær og Flaade, Teg­nede af Rs. Chris­tiansen, Udgivet med tilladelse af Krigsmin­is­teri­et og Marine­m­i­nis­teri­et, udgivet af Chris­t­ian F. Rømer’s For­lag, Køben­havn 1911.
3. Sup­ple­ment til Danske Uni­former for Hær og Flaade. Teg­nede af Kun­st­maler Rs. Chris­tiansen. Udgivet med Tilladelse af Krigsmin­is­teri­et og Marine­m­i­nis­teri­et, Køben­havn 1916.