Modelproduktion — generelt

Flere af Sel­sk­a­bets medlem­mer frem­stiller selv fig­ur­er i tin eller resin. Det giv­er mulighed for at frem­stille sine helt egne specielle mod­elfig­ur­er. Købe­fig­ur­er kan her bruges som udgangspunkt. For eksem­pel kan man at købe en mod­elfig­ur af en fran­sk lin­iein­fan­ter­ist og herefter kon­vert­ere den til en dan­sk infan­ter­ist anno 1808, hvor chakoten ind­førtes i den dansk/norske hær.

Der er flade og rund­mas­sive mod­elfig­ur og desu­den en halvrund fig­ur­type, som dog mest bruges til leg­etøjs­fig­ur­er. Der find­es vit­rine­fig­ur­er af særlig høj kvalitet, leg­etøjs­fig­ur­er og krigsspil­fig­ur­er i mange forskel­lige stør­relser f.eks. 28 mm, 54 mm, 70 mm og 90 mm.

Når mod­elfig­uren er færdig­mod­elleret kan man beg­y­n­de at frem­stille støbe­forme. Mod­ellen lægges i voks og en flerdelt form i silikonegum­mi bliv­er pro­duc­eret. Den færdi­ge form tilskæres med støbe- og luftkanaler.
Til pro­duk­tion af tin­fig­ur­er er det vigtigt at anvende en god leg­ering, der er sta­bil over tid, og som fly­der let – så den lev­er­er knivskarpe detal­jer. Tre dele 60 pro­cent tin og én del typemet­al inde­hold­ende anti­mon er erfar­ingsmæs­sigt opti­malt ved en smeltetem­per­atur på 300 grad­er celsius.
Der kan anven­des enkel hældestøb­n­ing eller slyn­gestøb­n­ing i en mask­ine bygget til for­målet. Delene til de færdi­ge emn­er kan sættes sam­men ved lod­ning eller limning.

(klik på billed­erne for mere infor­ma­tion om hvor­dan fig­ur­erne skabes)

  
                  Flad Tin­fig­ur                        Rund­mas­siv Tinfigur