Model produktion — Den rundmassive Tinfigur

Den tyske digter Goethe taler i Dich­tung und Wahrheit om en dreng og en pige der leg­er med nogle tin­sol­dater ” runde, mas­sive og minu­tiøst udført”. Det er den tidlig­ste kendte lit­terære hen­vis­ning til rund­mas­sive fig­ur­er og der­for af stor betyd­ning. Man ved at den franske tin­fig­ur­pro­du­cent Lucotte beg­y­n­dte at arbe­jde før 1789, men der kendes prak­tisk talt ingen af hans fig­ur­er frem­stil­let før 1850, men af disse find­es til gengæld en enestående sam­ling på Her­tu­gen af Marl­bor­oughs slot Blenheim.

De er stadig uovertrufne blandt de egentlige leg­etøjs­sol­dater og er støbt af en bland­ing af bly og anti­mon og lod­det fast på en fod­plade af blik. Fod­folkene er 6–7 cm høje med ryt­tere og heste i tilsvarende stør­relses­forhold. Udrust­nin­gen er lod­det på hver enkelt fig­ur. Ryt­tere og sad­deldækken­er  er løse og sid­der fast ved en tap i man­dens sæde.  Sol­dater­ne har tilhørt den britiske stats­mand Sir Win­ston Churchill, der beskriv­er dem i sit selvbi­ografiske værk ”De unge år”

Den rund­mas­sive fig­ur støbes i mod­sæt­ning til den flade fig­ur i flere dele som man selv skal sætte sam­men til den endelige figur.

Her ses delene til Chakotens Års­fig­ur 2005, inden den samles.

For­men til en rund­mas­siv fig­ur frem­stilles på en anden måde end for­men til flade fig­ur. Når man skal lave en form til en rund­mas­siv fig­ur, læg­ger man sin ”mas­ter­fig­ur” i en vok­splade. Dette giv­er en den fordel, at man kan lave en for­mdel­ing, der ikke er plan, men kan følge fig­urens facon. Der efter sættes en høj ramme omkring og der hældes varmebe­standig silikonegum­mi i for­men så fig­uren dækkes af mindst 1 cm mate­ri­ale. Når den er hærdet vendes formkassen om og vok­sen fjernes for­sigtigt. De sid­ste rester voks kan fjernes med en stiv pensel og ben­zin. Så smøres hele fladen med vase­line og anden halvdel af for­men kan nu fyldes med silikonegum­mi. Efter hærd­ning – ofte ca 8 timer kan form­ram­men fjernes og for­men skilles ad. Nu man­gler der blot at skære en indløb­skegle til det fly­dende tin og evt. tyn­de udluftningskanaler.

Sel­sk­a­bets medlem­mer sid­der hver især inde med en fan­tastisk viden på mange områder også inden­for mod­el­ler­ing og bema­l­ing og gen­nem tiden har flere medlem­mer val­gt at dele denne viden med sel­sk­a­bets øvrige medlem­mer gen­nem artik­ler i sel­sk­a­bets tidsskrift. De føl­gende links inde­hold­er eksem­pler herpå: