Modelbemaling — generelt

Inden selve fig­urbe­ma­lin­gen kan beg­y­n­des, klargøres emn­erne ved fil­ning og rengøring, hvorefter de grun­des med en spray­ma­l­ing af god kvalitet.

Til fig­urbe­ma­l­ing anven­des oliebaserede (alkyd) og vand­baserede (akryl) malinger – under­tiden i kom­bi­na­tion. Dog ikke sam­men­blandes som fly­dende, men den ene type kan over­males med den anden. 

De oliebaserede farv­er fortyn­des bedst med rec­ti­fi­ceret fran­sk ter­pentin. Blandt olie­farverne er Hum­brol, Mod­el Mas­ter, Lefranc & Bour­geois, Rem­brandt, og Win­sor & New­ton meget anvendt; og blandt vand­farverne anbe­fales Valle­jo og Scalecolor.

Til fig­urbe­ma­l­ing anven­des Kolin­sky Red Sablre eller iller­hår­spensler i forskel­lige stør­relser.   En hel række teknikker er tilgæn­gelige for at mestre lys og skygge, idet der typisk males i mange lag, før resul­tatet bliv­er til­fredsstil­lende. Matheds­graden kan efter­føl­gende reg­uleres ved brug af lak­typer i for eksem­pel mat, blank og satin.

(klik på billed­erne for mere infor­ma­tion om værk­tø­jer og hvor­dan fig­urene bemales) 

      
                 Flad Tin­fig­ur                 Rund­mas­siv Tin­fig­ur                      Værk­tø­jer & Ideer