Værktøjer & Ideer

Uanset om man er øvet eller nyb­eg­y­n­der så vil man altid gå og vende tanker om hvor­dan man skal gribe den enkelte mod­el an.

Om man er til at bemale færdi­ge fig­ur­er runde som flade, eller om man er til at bemale fig­ur­er som man først skal sam­le eller man sam­ler mil­itære mod­eller og byg­ger dio­ra­maer, så er der visse ting som alle disse ting har til fælles, nem­lig bru­gen af pensler, farv­er, mod­eller-mate­ri­aler og en masse andre ting. Det gælder ikke mindst når man kaster sig over at bygge dioramaer.

Og gen­nem årene har Chakotens medlem­mer skrevet adskil­lige artik­ler i tidsskriftet om hvad man kan bruge, hvor­dan man kan bruge tin­gene og ikke mindst om hvor­dan man vedlige­hold­er sine redskaber.

Medlem­mer­net har delt ud af egne ideer om hvor­dan man kan forbedre ting omkring sit arbe­jdsstade eller hvor­dan man kan bygge noget ud af ingen ting.

Mod­ellerred­sk­aberne kan være alt fra den almin­delige mod­eller­pind til tan­dlægered­sk­aber for de fine detal­jer. Om Malin­gen er acryl eller olie er alt efter tem­pera­ment, og penslernes behøver ikke at være de superfine 10/0. Væstnligt er at de har en fin spids.                                      For dem som byg­ger større mod­eller eller dio­ra­maer er Air­brush et red­skab som er meget pop­ulært at bruge

Sel­sk­a­bets medlem­mer sid­der hver især inde med en fan­tastisk viden på mange områder også inden­for mod­el­ler­ing og bema­l­ing og gen­nem tiden har flere medlem­mer val­gt at dele denne viden med sel­sk­a­bets øvrige medlem­mer gen­nem artik­ler i sel­sk­a­bets tidsskrift. De føl­gende links inde­hold­er eksem­pler herpå:

Lidt om pensler af Niels Eric Boes­gaard 

Lidt om farv­er af Rolf Anholm

Lav en rys­tes­ta­tion af Chris­t­ian Raun

Byg en pum­pean­tenne af Per Finsted