Svend Højberg Nielsen (1919–2005)

Svend Vig­go Højberg Nielsen blev født den 15. marts 1919 i Valde­mars­gade i Århus. Højberg voksede op blandt heste, først ved 3. Drag­onreg­i­ment i Århus og Tøn­der, og siden ved Husar­reg­i­mentet i Næstved, hvor hans far var befal­ings­mand og senere berid­er. Så heste var en stor del af unge Højbergs dagligdag og kom til at præge hans kun­st­nersind i hele hans liv.

Under besæt­telsen var Højberg medlem af en mod­stands­gruppe, i øvrigt i samme gruppe som den senere borgmester i Glad­saxe Erhard Jacob­sen. I 1946 indtrådte Højberg som værnepligtig ved 1. Feltar­tillerireg­i­ment. Han blev udtaget til offi­cer­saspi­rant, og i foråret 1947 blev han udnævnt til kor­net og over­ført til 6. artillerireg­i­ment. Efter at han havde gjort tjen­este blandt andet i Tysk­land, for­lod han forsvaret i 1949 med grad af sekondløjt­nant. Han fort­sat­te herefter i mange år som pre­mier­løjt­nant i Hjem­mevær­net. Gen­nem en god ven hørte Højberg om Sel­sk­a­bet Chakoten og indtrådte som medlem i 1963. Han var og er her især kendt for sine mange uni­form­steg­ninger. Højbergs hov­ed­in­ter­esse i Chakoten var i starten at bemale tin­fig­ur­er med olie­farv­er, men efter at have udviklet eksem over for ter­pentin, måtte han udelukkende benytte vand­baserede farver.

Dette lagde kimen til hans kendte uni­form­s­planch­er. Inspi­ra­tio­nen til teg­ningerne hent­ede han fra fotos, teg­ninger, orig­i­nal­gen­stande osv. Inter­essen for et gen­give uni­formerne så kor­rekt som muligt gjorde, at han til stadighed op gen­nem årene gen­nem­så og ret­tede på sine mange kolor­erede teg­ninger, det er blevet til i årenes løb. Højbergs første artikel i Chakoten blev allerede bragt i 1963 og han­dlede om Husarkom­pag­ni­et 1737–1746. Siden ful­gte mange flere illus­tr­erede om danske husar­er gen­nem tiden. Men også danske drag­oner, skot­ter fra Bon­nie Prince Charles’ tid samt fran­sk og britisk kava­leri gen­nem tiderne fangede hans flit­tige og omhyggelige interesse.

Portræt af Svend Højberg Nielsen

1. Husar­reg­i­ment 1781, Pauke­fan­er ifl. teg­n­ing på rigsarkivet

Svend var et uhyre detal­je­ori­en­teret men­neske som mest stor glæde delte sin viden med alle.
Dette kom bland andet til udtryk gen­nem en række hæfter inde­hold­ende uni­form­steg­ninger med farvebeskriv­else på både dan­sk og engel­sk som han udgav sam­men med den nu  heden­gangne hob­by­for­ret­ning “Mod­el & Hobby”

          Hæftet med Danske Husar­er 1963

   

Eksem­pler på værk­er af Svend Højberg Nielsen

           Gal­leri 1 — Danske Husar­er 1700 — 1800

          Gal­leri 2 — Danske Husar­er 1800 — 1900

          Gal­leri 3 — Danske Husar­er  1900 — 2000

 Gal­leri 4 — Øvrige værker