Uniforms- og historieplancher skabt af Selskabets medlemmer

Mange medlem­mer er meget inter­esserede i uni­form­s­planch­er. Sel­sk­a­bets første præsi­dent, Preben Kan­nik, teg­nede uni­form­s­planch­er til bøger og blade. Desu­den teg­nede han — mellem 1945 og 1947 — et antal sort-hvide planch­er med tilhørende farvebeskriv­elser. Tiden var dog ikke mod­en til videre­førelse af arbe­jdet. Alligev­el udar­be­jd­ede han en serie farve­planch­er og frem­stillede uni­form­spostko­rtene ”Danske Reg­i­menter”. I 1967 ful­gte den bane­bry­dende udgivelse ”Alver­dens uniformer”.

To af vores medlem­mer har skilt sig ud med deres illus­tra­tioner. Svend Højberg Nielsen frem­stillede et stort antal farve­planch­er dækkende 13 nation­er. Udgangspunk­tet var hans store viden om husarer.
Chr. Wür­gler Hansen har frem­stil­let mange fine illus­tra­tioner, der har pry­det både
Sel­sk­a­bets tidsskrift og sær­num­re. Desu­den har de fun­det vej til vores udstill­inger, og
mange er brugt i pub­lika­tion­er uden for Selskabet.

(klik på billed­erne for mere info)
         

     Preben                     Chris­t­ian Svend 
     Kan­nik                     Wür­gler                     Højberg 
                                       Hansen                       Nielsen