Preben Kannik (1914–1967)

Preben Kan­nik var malerud­dan­net med afs­lut­ning i 1934. Han blev tilknyttet
Tøjhus­museet i Køben­havn i 1935, kon­ser­va­tor 1956, og gen­nem mange år led­er af
museets uni­form­safdel­ing. Kan­nik gen­nem­førte studiere­js­er i Europa og i USA og
indtrådte som medlem af forskel­lige kom­mis­sion­er, blandt andet
“Uni­form­skom­mis­sio­nen af 1945”. Han blev i 1944 ini­tia­tiv­tager ved stif­telsen af
Sel­sk­a­bet og tjente som præsi­dent 1944 ‑1958. Han var tillige med­s­tifter af
“Orden­shis­torisk Sel­skab i Dan­mark” 1966. Lit­terære arbe­jder: Alver­dens Flag 1956,
afs­nit­tet “Uni­former og Udrust­ning” i Tøjhus­museets bog om Kri­gen i 1864 1964, og
Alver­dens Uni­former, 1967 m.fl. Preben Kan­nik blev Tildelt “Com­man­dant E.L.
Buc­quoy’s Min­del­e­gat” 1960 og “Kungl. Nor­ra Skån­s­ka Infanteriregementets
Hed­er­splaket” 1961.

Eksem­pler på øvrige værk­er af Preben Kan­nik
 

          Uni­forms postko­rt af Preben Kannik

         Gal­leri 1 — Jægerkorps

         Gal­leri 2 — Danske Livregiment

         Gal­leri 3 — Born­holms værn

          Gal­leri 4 — Ori­en­ter­ing om Sjæl­landske Livreg­i­ment 1614–1961