Christian Würgler Hansen (f.1937)

Chris­t­ian blev født den 24. april 1937 i lands­byen Ulstrup. Hans inter­esse for uni­former blev vakt, da han en dag skulle teg­ne et omslag til bogen Radet­sky March af J. Roth, der han­dler om en ulan-offi­cer i 1. Ver­den­skrig. Han val­gte at gå på Tøjhus­museet, hvor han blev hjulpet af en ven­lig mand ved navn Preben Kannik. 
Som følge af Chris­tians inter­esse for mil­itærhis­to­rien og i særlig grad uni­formshis­to­rien meldte han sig ind i Chakoten. Efter et par års medlem­skab følte han sig i stand til at teg­ne og udgive de 4 berømte planch­er med danske uni­former fra Napoleon­sti­den af hen­holdsvis Kon­gens Livjæger Corps 1801–1809, 3die Jydske Infan­terireg­i­ment 1813, Jydske Reg­i­ment Lette Drag­oner 1813 og Den Kon­gelige Liv­garde til Hest 1800–13

I de gode gam­le dage, da tidsskriftet Chakoten kun udkom i sort/hvid, tog Chris­t­ian ini­tia­tiv til at bistå uni­form­steg­n­erne i Sel­sk­a­bet med at indlægge planch­er trykt i farv­er i tidsskriftet.                En stribe redak­tør­er og tidsskriftet Chakotens læsere har nydt godt af Chris­tians lyst til at teg­ne uni­former og hans beredvil­lighed til at illus­trere hæn­delser, som der ikke rigtigt eksis­terede illus­tra­tioner af.

Med tiden nåede han at teg­ne omkring 35 uniformsplancher.

Portræt af Chris­t­ian Wür­gler Hansen

Eksem­pler på øvrige værk­er af CWH

Gal­leri 1  —  Englandskrigene 

Gal­leri 2  — 1. Slesvigske krig 1848–1850   
  Fork­lar­ing til Danske uni­former 1848–1850
  Fork­lar­ing til Slesvig-Hol­stenske & Tyske Uni­former 1848–1850

Gal­leri 3  —  Danske uni­former   1700–1800 

Gal­leri 4 —  Danske uni­former   1800–1850