Galleri 3 — Danske uniformer 1700–1800

Den unge enevældes hær var iklædt lyseg­rå kjol­er. I 1711 bestemtes, at hæren skulle have røde kjol­er, en farve, der blev bibeholdt til 1848.
Reg­i­mentscheferne havde i hov­ed­parten af peri­o­den stor ind­fly­delse på deres reg­i­ments uni­former. Alle ændringer skulle dog i prin­cip­pet god­k­endes af kon­gen og Gen­er­alkom­mis­sa­ri­et, men der kendes imi­dler­tid adskil­lige eksem­pler på, at cheferne uden tilladelse gen­nem­førte ind­køb af mate­ri­aler, som ville foran­dre uni­formernes udseende så 1745 fast­slog en kon­gelig res­o­lu­tion, ”at alle infan­terireg­i­menter skulle være ens munderet mht. snit.

1756 blev der god­k­endt nye uni­former for den danske hær, men efter­hån­den som disse uni­former blev anlagt, opstod dog bety­delige forskelle mellem de enkelte regimenter.
I 1758 blev den danske hærs reg­i­menter der­for bedt om at ind­sende teg­ninger af deres uni­former så Kong Fred­erik 5. kunne danne sig et overb­lik. Teg­ningerne viste, at der var behov for opstramn­ing på området, så hæren kunne frem­stå med et mere ensartet præg. Kon­gen udst­ede der­for bestem­melser om Hærens uniformering:

Ved de hvervede reg­i­menter skulle kjol­erne fre­mover udstyres med rabat­ter i kend­ings­far­ven, ærmeop­sla­gene skulle være åbne/opslidsede, og ende­l­og skulle kjole­foret være i kendingsfarven.

Ved de nationale reg­i­menter skulle kjolen være uden rabat­ter, men frem over skulle de have krave på kjolen samt runde lukkede ærmeop­slag i kendingsfarven