Galleri 1 — Englandskrigene

SLAGET VED SEHESTED 1813

Når man om taler Eng­land­skri­gene hen­ty­der man nor­malt til tre sep­a­rate dele: Slaget på Reden i 1801, Køben­havns bom­barde­ment i 1807 og den efter­føl­gende kanon­båd­skrig fra 1807 til 1814. 

Men Den 10. Juli 1813 slut­tede Dan­mark for­bund med Frankrig og forpligtigede sig til, når våben­hvilen mellem de store magter ophørte, at stille et korps på 10.000 mand fod­folk, 2.100 ryt­tere og 40 kanon­er til Napoleons rådighed.

Da kri­gen mod Eng­land, Sverige, Rus­land atter beg­y­n­dte den 16 August, rykkede den lille danske hær under kon­gens svoger, Fred­erik af Hes­sen, ned gen­nem Hol­sten for at slutte sig til et fran­sk Armeko­rps under Marskal Davout, der lå ved Hamborg. 

Men da Napoleon efter slaget ved Leipzig den 18. Okto­ber 1813 måtte opgive sin still­ing langs Elben, trak Davout sine trop­per sam­men for at holde Ham­borg så længe som muligt, og danskerne kunne nu ikke læn­gere vente hjælp fra ham til Hol­stens forsvar. Det over­rask­ende er at Dan­mark skulle forsvare Norge i Hol­sten mod de Allierede. Den svenske Kro­n­prins Carl Johan håbe­de at omringe Fred­erik af Hes­sen, men i den hæderlige kamp på heden ved Sehest­ed den 10 Decem­ber 1813 slog danskerne sig igen­nem og nåede Rends­borg vest for Kiel, hvor de indeslut­tede sig i fæstningen.