Modelproduktion og modelbemaling

Vagt­skifte med Liv­gar­den til Fods på Amalien­borg 1809

Fra Sel­sk­a­bets start har der været en naturlig sam­men­hæng mellem inter­essen for mil­itærhis­to­rie, herun­der våben og uni­former, og krigsspillet, der har sin oprindelse i den tra­di­tionelle offi­cer­sud­dan­nelse. Allerede i Sel­sk­a­bets tidlige år udviklede mod­el­pro­duk­tion og – bema­l­ing, af de den­gang så pop­ulære 30mm flade fig­ur­er, sig til en vigtig aktivitet. Oprindeligt var krigsspillets regler enkle, men tog med tiden til i detal­jer­ings­grad, og selve spil­lene kunne vare op til flere dage. Fig­ur­sor­ti­mentet til såv­el udstill­ings­brug som spil er siden vok­set i omfang; og mulighed­erne for at arbe­jde med og anvende fig­ur­er, der repræsen­ter­er Dan­marks krige, har nået et højt kvalitetsniveau.

Frem­still­ing af fig­ur­er foregår i stor udstrækn­ing kom­mer­cielt, men også pri­vat og indi­vidu­elt. Hov­ed­ma­te­ri­alerne for den færdi­ge fig­ur er tin, resin og plas­tik, men den tra­dionelle fir­gur er en tin­fig­ur eller tinsoldat.

Fig­ur­type­r­ne, som gerne udstilles, er tin­fig­uren – stor eller lille, samt leg­etøjs- og krigsspil­fig­uren. De store fig­ur­er er meget iøjne­faldende, for­di der vil være lagt rigtig mange arbe­jd­stimer i at nå til det ønskede resul­tat. De noget min­dre leg­etøjs- og krigsspil­fig­ur­er er veleg­nede til at anskuelig­gøre mas­se­virknin­gen i mil­itære optrin.

Fig­urtemaet indgår som et fast tema i medlemsmøderne, og Sel­sk­a­bet afhold­er årligt en fig­urkonkur­rence. Fra tid til anden med­virk­er Sel­sk­a­bets medlem­mer i udstill­inger af mod­elfig­ur­er og dioramaer.

               Mod­el­pro­duk­tion           Mod­elbe­ma­l­ing              Mod­el­pro­jek­ter             Jubilæums Gal­lerier