Galleri 3 — Danske Husarer  1900 — 2000

Efter 2. Ver­den­skrig er Garde­husar­reg­i­mentet blevet omdan­net fra et gam­meldagsryt­ter­reg­i­ment til et mod­erne panser­reg­i­ment. I forbindelse med denne omdan­nelse er reg­i­mentet overgået fra at bestå af et antal eskadroner til at bestå af et antal bataljon­er — helt i overensstem­melse med den nor­male organ­i­sa­tion af kam­preg­i­menter idag.

Indtil 1964 havde reg­i­mentet stadig en meget stor bere­den styrke for­meret i 2 eskadroner, som herefter blev reduc­eret til ca. 60 heste, der ikke har nogen krigsmæs­sig betyd­ning, men alene skal gøre reg­i­mentet i stand til at udføre Hoft­jen­esten til hest for Hen­des Majestæt Dronningen

Enheden benævnes Garde­husar­reg­i­mentets Hes­teeskadron og består i hov­ed­sagen af værnepligtigt per­son­el, der dels mod­tager en ridemæs­sig uddan­nelse og dels en egentlig sol­dater­mæs­sig uddan­nelse, der gør dem i stand til at indgå i reg­i­mentets enhed­er i krigstid.