Om Selskabet

  • Sel­sk­a­bets pro­tek­tor er HKH Prins Joachim.
  • Sel­sk­a­bet er møde­fo­rum for mil­itærhis­torisk inter­esserede i bre­deste for­stand.
  • Medlem­merne sam­ler sig typisk om de væb­nede styrk­er his­to­rie i krig og fred, kamp­former, uni­former, fan­er, våben, his­to­rieformidling, samt sam­ling af orig­i­naleuni­former, våben og udrust­ning mv.. 
  • Sam­ling af antikke fig­ur­er og mod­eller  — Mod­el­ler­ing, støb­n­ing og bema­l­ing af fig­ur­er og mod­eller samt bygn­ing af dio­ra­maer.
  • Medlem­sak­tiviteterne hvil­er på især udgivelse fire gange årligt af tidsskriftet Chakoten og på månedlige medlemsmøder med ind­slag af mil­itærhis­torisk ind­hold, klubak­tiviteter og anvis­ningssalg over effek­ter af mil­itærhis­torisk inter­esse.
  • Sel­sk­a­bet er grund­lagt i 1944 og har siden da sam­let højt spe­cialis­erede medlem­mer i ind- og udland.
  • Sel­sk­a­bet har en række uden­landske ven­neforeninger.